Begroting 2019

Vastgoed

Inleiding

Inleiding

Inleiding
De gemeente Den Haag heeft een gevarieerde vastgoedportefeuille om daarmee de verschillende beleidsdoelstellingen te faciliteren. Te denken valt aan sporthallen, wijk- en buurtcentra, kinderdagverblijven en kantoren die gebruikt worden voor de gemeentelijke bedrijfsvoering zoals het Stadhuis aan het Spui en het Stadsdeelkantoor aan de Leyweg. Daarnaast zijn er gronden en panden aangekocht ten behoeve van stadsontwikkeling. In dat kader bezit de gemeente een groot aantal percelen in bijvoorbeeld Madestein (Vroondaal) en panden in de Binckhorst. Tenslotte is de gemeente nog eigenaar van diverse objecten (vaak met een historische waarde) waar niet of nauwelijks een maatschappelijke of commerciële functie aan toe te kennen is, zoals kerktorens, molens of monumenten. Regulier in erfpacht uitgegeven objecten, de openbare ruimte en (school)gebouwen waarop de gemeente een economisch claimrecht heeft, vallen buiten de scope van deze paragraaf.

De verdeling van het gemeentelijk vastgoedbezit naar panden en gronden en naar eigendom en gehuurd ziet er als volgt uit (peildatum 30 juni 2018):

In deze paragraaf Vastgoed wordt ingegaan op de volgende thema’s die betrekking hebben op het gemeentelijk vastgoed: duurzaamheid, verkoop, leegstand en investeringen.