Begroting 2019

Taakvelden

Taakvelden

Begroting per taakveld

(bedragen x 1.000,-)

LASTEN

BATEN

SALDO

Taakveld /
Programma

Activiteit

2018

2019

2020

2021

2022

2018

2019

2020

2021

2022

2018

2019

2020

2021

2022

TV0010 Bestuur

01 - Gemeenteraad

001.0B Gemeenteraad

1.625

1.669

1.669

1.669

1.669

0

0

0

0

0

1.625

1.669

1.669

1.669

1.669

001.0C Apparaatskosten Gemeenteraad

3.086

3.140

3.141

3.137

3.037

0

0

0

0

0

3.086

3.140

3.141

3.137

3.037

001.0D Bestuursondersteuning Gemeenteraad

2.293

2.337

2.313

2.311

2.244

0

0

0

0

0

2.293

2.337

2.313

2.311

2.244

001.0E Ombudsman

715

831

796

796

777

35

35

0

0

0

680

796

796

796

777

001.0F Rekenkamer

788

776

776

776

776

0

0

0

0

0

788

776

776

776

776

02 - College en Bestuur

001.0G College van BenW

6.579

5.705

4.267

4.274

4.534

0

0

0

0

0

6.579

5.705

4.267

4.274

4.534

001.0H Bestuurlijke samenwerking

3.633

3.612

3.512

3.512

3.512

0

1.200

0

0

0

3.633

2.412

3.512

3.512

3.512

15 - Financiën

001.0I Niet-overhead directeur GAD

2.000

1.991

1.991

1.991

1.991

0

0

0

0

0

2.000

1.991

1.991

1.991

1.991

20.719

20.060

18.465

18.465

18.540

35

1.235

0

0

0

20.684

18.825

18.465

18.465

18.540

TV0020 Burgerzaken

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

002.0A Burgerzaken

15.123

12.317

11.757

11.735

11.453

250

250

250

250

250

14.873

12.067

11.507

11.485

11.203

002.0B Baten secretarieleges

4.827

2.966

2.676

2.766

2.675

11.657

7.951

7.254

7.348

7.003

-6.830

-4.985

-4.578

-4.582

-4.329

19.950

15.283

14.433

14.501

14.128

11.907

8.201

7.504

7.598

7.253

8.043

7.082

6.929

6.903

6.874

TV0030 Beheer overige gebouwen en gronden

15 - Financiën

003.0D Erfpacht (DSO)

3.475

2.574

2.645

2.740

2.844

16.582

16.819

16.750

16.773

16.773

-13.107

-14.245

-14.105

-14.032

-13.928

003.0E Erfpacht (CVDH)

20

20

20

20

20

18

18

18

18

18

2

2

2

2

2

003.0F Dienstverlening primair proces (CVDH)

654

943

969

750

905

820

820

820

820

820

-166

123

149

-70

85

4.149

3.537

3.634

3.510

3.769

17.420

17.657

17.588

17.611

17.611

-13.271

-14.120

-13.954

-14.100

-13.841

TV0040 Overhead

Overhead

004.0B Overhead IDC

2.058

726

-2.157

-4.986

-6.032

1.707

1.707

1.707

1.707

1.707

351

-981

-3.864

-6.693

-7.739

004.0C Overhead BSD

10.920

10.673

10.701

10.711

10.711

225

225

225

225

225

10.695

10.448

10.476

10.486

10.486

004.0D Bestuursadvisering en ondersteuning

5.536

5.565

5.587

5.601

5.601

0

0

0

0

0

5.536

5.565

5.587

5.601

5.601

004.0E Concern bedrijfsvoeringstaken

28.296

22.444

21.666

21.504

21.216

0

0

0

0

0

28.296

22.444

21.666

21.504

21.216

004.0F Overhead CVDH

2.698

2.541

2.541

2.541

2.541

0

0

0

0

0

2.698

2.541

2.541

2.541

2.541

004.0G Basiswerkplekken overhead CVDH

1.797

1.470

1.365

1.370

1.350

733

733

733

733

733

1.064

737

632

637

617

004.0H Overhead DSB

24.832

24.032

24.684

24.470

24.401

0

0

0

0

0

24.832

24.032

24.684

24.470

24.401

004.0I Overhead DSO

18.525

18.406

18.878

19.349

20.033

0

0

0

0

0

18.525

18.406

18.878

19.349

20.033

004.0J Overhead SZW

36.937

36.450

35.836

35.833

35.827

221

221

221

221

221

36.717

36.230

35.615

35.612

35.606

004.0K Overhead GAD

1.718

1.651

1.651

1.651

1.651

0

0

0

0

0

1.718

1.651

1.651

1.651

1.651

004.0L Overhead DPZ

31.625

31.214

30.407

30.106

29.691

0

0

0

0

0

31.625

31.214

30.407

30.106

29.691

004.0M Overhead BEC

49.294

58.506

58.256

58.402

58.548

0

0

0

0

0

49.294

58.506

58.256

58.402

58.548

004.0N Overhead OCW

35.131

37.600

37.751

37.767

37.767

0

0

0

0

0

35.131

37.600

37.751

37.767

37.767

004.0P Overhead HGR

22.642

21.898

21.004

21.732

21.733

18.658

18.655

18.655

18.655

18.655

3.985

3.243

2.349

3.077

3.078

272.010

273.176

268.169

266.050

265.036

21.543

21.540

21.540

21.540

21.540

250.467

251.635

246.629

244.510

243.496

TV0050 Treasury

07 - Werk en Inkomen

005.0D Kredietfaciliteiten GKB

659

950

947

948

948

5.077

5.051

5.044

5.039

5.039

-4.418

-4.101

-4.097

-4.091

-4.091

15 - Financiën

005.0B Treasury

5.379

14.542

10.257

10.168

9.848

54.215

47.138

26.610

25.953

25.167

-48.835

-32.597

-16.353

-15.785

-15.319

005.0C Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens)

2.996

2.765

2.659

2.542

2.414

0

0

0

0

0

2.996

2.765

2.659

2.542

2.414

9.034

18.258

13.863

13.658

13.211

59.292

52.189

31.654

30.992

30.206

-50.257

-33.932

-17.791

-17.333

-16.995

TV0061 OZB woningen

15 - Financiën

006.1A Onroerende zaakbelasting woningen

4.818

4.650

4.518

4.437

4.380

32.905

34.412

35.708

37.040

38.337

-28.086

-29.761

-31.190

-32.603

-33.956

4.818

4.650

4.518

4.437

4.380

32.905

34.412

35.708

37.040

38.337

-28.086

-29.761

-31.190

-32.603

-33.956

TV0062 OZB niet-woningen

15 - Financiën

006.2A Onroerende zaakbelasting niet-woningen

244

254

264

272

282

55.143

57.717

59.935

62.215

64.432

-54.899

-57.463

-59.671

-61.943

-64.150

244

254

264

272

282

55.143

57.717

59.935

62.215

64.432

-54.899

-57.463

-59.671

-61.943

-64.150

TV0063 Parkeerbelasting

12 - Mobiliteit

006.3A Parkeerbelasting (opbrengsten)

0

0

0

0

0

50.973

62.523

63.423

64.323

64.323

-50.973

-62.523

-63.423

-64.323

-64.323

006.3B Parkeerbelasting (perceptielasten)

1.912

1.930

1.880

1.849

1.827

1.398

1.398

1.398

1.398

1.398

514

532

482

451

429

1.912

1.930

1.880

1.849

1.827

52.371

63.921

64.821

65.721

65.721

-50.459

-61.991

-62.941

-63.872

-63.894

TV0064 Belastingen overig

15 - Financiën

006.4A Belastingen overig

615

617

606

580

575

18.707

18.772

18.772

16.679

374

-18.092

-18.155

-18.166

-16.099

201

Overhead

006.4B Kosten civiele incasso

322

325

317

311

308

223

223

223

223

223

99

102

93

88

84

937

942

923

892

883

18.930

18.995

18.995

16.902

597

-17.993

-18.054

-18.073

-16.011

285

TV0070 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

15 - Financiën

007.0A Algemene uitkering

0

0

0

0

0

1.238.539

1.296.129

1.332.576

1.355.407

1.373.427

-1.238.539

-1.296.129

-1.332.576

-1.355.407

-1.373.427

0

0

0

0

0

1.238.539

1.296.129

1.332.576

1.355.407

1.373.427

-1.238.539

-1.296.129

-1.332.576

-1.355.407

-1.373.427

TV0080 Overige baten en lasten

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

008.0B Overige baten en lasten

34

54

67

69

69

0

0

0

0

0

34

54

67

69

69

09 - Buitenruimte

008.0A Algemene baten en lasten

199

199

199

199

199

0

0

0

0

0

199

199

199

199

199

15 - Financiën

008.0C Trend en overige gemeentebrede reserveringen

585

4.611

22.974

28.924

48.567

0

0

0

0

0

585

4.611

22.974

28.924

48.567

008.0E Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen

0

9.703

28.464

47.925

58.117

0

0

0

0

0

0

9.703

28.464

47.925

58.117

008.0F Interne / Externe leveringen (GAD)

596

605

605

605

605

596

608

608

608

608

0

-3

-3

-3

-3

008.0G Dienstverlening primair proces (IDC)

53

-166

-166

-166

-165

1.777

1.777

1.777

1.777

1.777

-1.724

-1.943

-1.943

-1.943

-1.942

1.467

15.006

52.143

77.557

107.392

2.373

2.385

2.385

2.385

2.385

-906

12.621

49.758

75.171

105.007

TV0100 Mutaties reserves

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

074.0D Duurzaamheid (DSO)

1.200

0

0

0

0

500

2.750

3.500

250

0

700

-2.750

-3.500

-250

0

06 - Onderwijs

043.0F Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) (OCW)

3.400

0

0

0

0

6.422

5.800

6.777

2.364

0

-3.022

-5.800

-6.777

-2.364

0

07 - Werk en Inkomen

065.0B Werkgelegenheidsprojecten (SZW)

1.378

0

0

0

0

3.750

6.000

6.350

500

0

-2.372

-6.000

-6.350

-500

0

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

061.0B Participatie en informele hulp (OCW)

0

0

0

0

0

1.250

1.250

1.250

1.250

0

-1.250

-1.250

-1.250

-1.250

0

067.1G Maatwerkarrangement ZIN (OCW)

0

0

0

0

0

2.800

0

0

0

0

-2.800

0

0

0

0

09 - Buitenruimte

021.0B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (DSB)

0

0

0

0

0

2.260

1.543

0

0

0

-2.260

-1.543

0

0

0

10 - Sport

051.0A Sportbeleid en activering

0

0

0

0

0

2.116

735

1.345

0

0

-2.116

-735

-1.345

0

0

11 - Economie

031.0C Economische ontwikkeling en structuurversterking (DSO)

2.837

0

0

0

0

5.347

50

1.600

1.620

3.047

-2.510

-50

-1.600

-1.620

-3.047

032.0D Huisvesting werkmilieus (Kenniseconomie)

0

1.000

1.000

1.000

1.000

500

2.300

1.690

1.470

1.340

-500

-1.300

-690

-470

-340

032.0E Huisvesting werkmilieus (MKB) Fysiek (DSO)

0

0

0

0

0

980

1.150

1.400

1.150

0

-980

-1.150

-1.400

-1.150

0

034.0B Promotie, toerisme en marketing (DSO)

0

0

0

0

0

3.940

250

100

-250

0

-3.940

-250

-100

250

0

12 - Mobiliteit

021.0F Inrichting verkeer (DSB)

45

0

0

0

0

653

2.825

0

0

0

-608

-2.825

0

0

0

021.0G Inrichting verkeer (DSO)

0

0

0

0

0

2.694

0

0

0

0

-2.694

0

0

0

0

022.0B Parkeren (DSB)

0

0

0

0

0

550

0

0

0

0

-550

0

0

0

0

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

032.0C Beheer bedrijfspanden (DSO)

2.341

580

619

2.350

0

2.544

791

745

1.104

871

-203

-211

-126

1.246

-871

082.0B Bouwgrondexploitaties (DSO)

7.732

3

3

3

3

12.357

3.635

4.185

4.185

4.185

-4.625

-3.632

-4.182

-4.182

-4.182

083.0F Wonen en bouwen (DSO)

799

39

39

33

2

6.688

738

629

601

78

-5.889

-699

-590

-568

-76

083.0G Stadsvernieuwing (DSO)

1.859

30

30

30

30

13.321

12.919

2.690

1.330

1.330

-11.462

-12.889

-2.660

-1.300

-1.300

083.0I Toezicht en handhaving wonen (DSO)

0

0

0

0

0

108

0

0

0

0

-108

0

0

0

0

15 - Financiën

005.0B Treasury

62.227

16.199

15.025

5.000

0

42.840

148.684

5.773

7.928

6.416

19.387

-132.485

9.252

-2.928

-6.416

008.0C Trend en overige gemeentebrede reserveringen

115.121

139.053

27.472

14.900

7.242

248.106

67.360

80.741

37.401

32.425

-132.985

71.693

-53.269

-22.501

-25.183

008.0D Algemene reserves

14.374

150

0

2.131

0

34.918

0

650

0

150

-20.544

150

-650

2.131

-150

Overhead

004.0B Overhead IDC

0

0

0

0

0

900

150

0

0

0

-900

-150

0

0

0

213.314

157.053

44.188

25.447

8.277

395.543

258.930

119.425

60.903

49.843

-182.229

-101.877

-75.237

-35.456

-41.566

TV0110 Crisisbeheersing en brandweer

04 - Openbare orde en Veiligheid

011.0B Brandweer en rampenbestrijding

41.559

43.092

43.092

43.092

43.092

571

0

0

0

0

40.988

43.092

43.092

43.092

43.092

41.559

43.092

43.092

43.092

43.092

571

0

0

0

0

40.988

43.092

43.092

43.092

43.092

TV0120 Openbare orde en veiligheid

01 - Gemeenteraad

012.0I Antidiscriminatie Voorziening

188

193

193

193

193

0

0

0

0

0

188

193

193

193

193

04 - Openbare orde en Veiligheid

012.0B Bestrijding onveiligheid (BSD)

17.581

16.225

16.129

16.108

16.108

3.609

3.609

3.609

3.609

3.609

13.972

12.616

12.520

12.499

12.499

012.0C Strandveiligheid

883

913

913

913

913

0

0

0

0

0

883

913

913

913

913

012.0D Bestrijding onveiligheid (DSO)

615

629

630

631

631

0

0

0

0

0

615

629

630

631

631

012.0E Bestrijding onveiligheid (DPZ)

51

51

50

49

48

94

94

94

94

94

-43

-43

-44

-45

-46

09 - Buitenruimte

012.0F Toezicht en handhaving Buitenruimte

17.342

17.816

18.191

18.566

19.316

115

900

900

900

900

17.227

16.916

17.291

17.666

18.416

12 - Mobiliteit

012.0G Parkeerbelasting (handhaving)

4.409

4.450

4.450

4.450

4.450

0

0

0

0

0

4.409

4.450

4.450

4.450

4.450

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

012.0H Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid

538

449

450

450

450

0

0

0

0

0

538

449

450

450

450

41.606

40.726

41.006

41.360

42.109

3.818

4.603

4.603

4.603

4.603

37.788

36.123

36.403

36.757

37.506

TV0210 Verkeer en vervoer

09 - Buitenruimte

021.0B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (DSB)

69.374

70.431

71.105

75.891

77.580

1.384

1.384

1.384

1.384

1.384

67.990

69.047

69.721

74.507

76.196

021.0D Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (DSO)

-247

26

244

1.990

25

0

0

0

0

0

-247

26

244

1.990

25

021.0J Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (DPZ)

86

87

84

83

82

0

0

0

0

0

86

87

84

83

82

021.0K Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (CVDH)

1.064

1.040

1.140

1.044

1.056

1.594

1.589

1.589

1.589

1.589

-530

-549

-449

-545

-533

021.0L Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (HGR)

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

0

0

0

0

0

12 - Mobiliteit

021.0F Inrichting verkeer (DSB)

22.223

33.073

29.556

29.487

29.220

560

185

185

185

185

21.663

32.888

29.371

29.302

29.035

021.0G Inrichting verkeer (DSO)

8.038

17.086

3.143

3.147

3.147

367

0

0

0

0

7.670

17.086

3.143

3.147

3.147

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

021.0M De Kust Gezond

10

10

10

10

10

0

0

0

0

0

10

10

10

10

10

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

021.0H Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud buitenruimte

9.233

9.829

9.342

9.344

9.344

1.466

1.466

1.466

1.466

1.466

7.767

8.363

7.876

7.878

7.878

021.0I Stadsdeelbudget Inrichting verkeer

1.498

1.363

1.364

1.364

1.364

0

0

0

0

0

1.498

1.363

1.364

1.364

1.364

111.579

133.244

116.288

122.659

122.127

5.671

4.924

4.924

4.924

4.924

105.907

128.320

111.364

117.735

117.203

TV0220 Parkeren

12 - Mobiliteit

022.0A Parkeren (CVDH)

963

898

896

906

900

718

722

718

718

718

245

176

178

188

182

022.0B Parkeren (DSB)

19.362

16.430

15.180

15.182

15.169

0

0

0

0

0

19.362

16.430

15.180

15.182

15.169

022.0C Parkeren (DSO)

3.056

3.055

3.055

3.056

3.056

0

0

0

0

0

3.056

3.055

3.055

3.056

3.056

23.381

20.383

19.131

19.144

19.125

718

722

718

718

718

22.663

19.661

18.413

18.426

18.407

TV0240 Economische havens en waterwegen

09 - Buitenruimte

024.0A Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen)

12.394

9.534

11.491

11.487

11.483

861

887

887

887

887

11.533

8.647

10.604

10.600

10.596

12.394

9.534

11.491

11.487

11.483

861

887

887

887

887

11.533

8.647

10.604

10.600

10.596

TV0250 Openbaar vervoer

09 - Buitenruimte

021.0C Groei aandeel openbaar vervoer (Buitenruimte)

22

22

22

22

22

0

0

0

0

0

22

22

22

22

22

12 - Mobiliteit

025.0C Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer) (DSO)

2.448

2.415

2.416

2.416

2.416

44

49

49

49

49

2.404

2.366

2.367

2.367

2.367

2.470

2.437

2.438

2.438

2.438

44

49

49

49

49

2.426

2.388

2.389

2.389

2.389

TV0310 Economische ontwikkeling

11 - Economie

031.0A Economische ontwikkeling en structuurversterking (BSD)

8.439

4.749

3.941

3.409

3.409

0

0

0

0

0

8.439

4.749

3.941

3.409

3.409

031.0B Regionale bedrijfschappen

596

404

405

405

405

602

413

413

413

413

-7

-8

-8

-8

-8

031.0C Economische ontwikkeling en structuurversterking (DSO)

15.667

6.653

8.209

7.095

8.552

4.492

74

74

74

74

11.175

6.579

8.135

7.020

8.477

24.702

11.806

12.555

10.908

12.365

5.094

487

487

487

487

19.608

11.319

12.068

10.421

11.878

TV0320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

11 - Economie

032.0A Huisvesting, werkmilieus, bedrijventerreinen (mkb) (CVDH)

1.209

1.648

1.952

1.976

1.639

1.135

1.520

1.713

1.747

1.462

74

128

239

229

177

032.0D Huisvesting werkmilieus (Kenniseconomie)

3.200

5.000

2.440

1.970

1.840

0

0

0

0

0

3.200

5.000

2.440

1.970

1.840

032.0E Huisvesting, werkmilieus, bedrijventerreinen (mkb) (DSO)

2.357

5.161

5.197

5.347

2.797

0

0

0

0

0

2.357

5.161

5.197

5.347

2.797

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

032.0B Beheer bedrijfspanden (CVDH)

4.734

4.118

4.169

4.218

4.270

5.747

7.130

7.180

7.229

7.280

-1.013

-3.012

-3.011

-3.011

-3.010

032.0C Beheer bedrijfspanden (DSO)

2.544

467

426

794

565

0

0

0

0

0

2.544

467

426

794

565

14.044

16.394

14.184

14.305

11.111

6.882

8.650

8.893

8.976

8.742

7.162

7.744

5.291

5.329

2.369

TV0330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

09 - Buitenruimte

033.0A Dienstverlening bedrijven en ondernemers (CVDH)

-93

-95

-89

-84

-98

37

37

37

37

37

-130

-132

-126

-121

-135

033.0B Dienstverlening bedrijven en ondernemers (DSB)

3.947

3.839

3.736

3.732

3.728

4.226

4.298

4.298

4.298

4.298

-279

-459

-562

-566

-570

11 - Economie

033.0C Dienstverlening, bedrijven en mkb (DPZ)

35

36

35

34

34

26

26

26

26

26

9

10

9

8

8

033.0F Dienstverlening, bedrijven en mkb (DSO)

4.366

4.672

4.672

4.672

4.672

0

1.050

1.050

1.050

1.050

4.366

3.622

3.622

3.622

3.622

15 - Financiën

033.0D Reclame-opbrengsten

138

142

142

142

142

2.913

2.934

2.934

2.934

2.934

-2.775

-2.792

-2.792

-2.792

-2.792

033.0E Compensatieregeling startende ondernemers

450

450

450

450

450

0

0

0

0

0

450

450

450

450

450

8.843

9.043

8.945

8.946

8.927

7.202

8.345

8.345

8.345

8.345

1.641

698

600

601

582

TV0340 Economische promotie

11 - Economie

034.0A Promotie, toerisme en marketing (BSD)

1.361

1.571

1.575

1.577

1.577

0

0

0

0

0

1.361

1.571

1.575

1.577

1.577

034.0B Promotie, toerisme en marketing (DSO)

22.097

11.726

11.589

11.242

11.446

1.050

0

0

0

0

21.048

11.726

11.589

11.242

11.446

15 - Financiën

034.0C Toeristenbelasting

118

119

116

114

112

8.041

10.899

11.147

11.403

11.666

-7.923

-10.780

-11.031

-11.289

-11.554

23.576

13.416

13.280

12.933

13.136

9.091

10.899

11.147

11.403

11.666

14.486

2.517

2.133

1.530

1.470

TV0420 Onderwijshuisvesting

06 - Onderwijs

042.0A Onderwijshuisvesting (OCW)

18.702

18.314

18.285

18.286

18.286

0

0

0

0

0

18.702

18.314

18.285

18.286

18.286

042.0B Onderwijshuisvesting (CVDH)

23.694

21.343

20.789

20.020

19.329

25

19

19

19

19

23.669

21.324

20.770

20.001

19.310

42.396

39.657

39.074

38.306

37.615

25

19

19

19

19

42.371

39.638

39.055

38.287

37.596

TV0430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

043.0C Natuur- en milieu-educatie (DSB)

2.853

2.896

2.896

2.894

2.894

381

381

381

381

381

2.472

2.515

2.515

2.513

2.513

053.0G Natuur- en milieu-educatie (CVDH)

16

16

40

18

41

0

0

0

0

0

16

16

40

18

41

06 - Onderwijs

043.0A Leerlingenvervoer

5.464

5.510

5.513

5.518

5.518

0

0

0

0

0

5.464

5.510

5.513

5.518

5.518

043.0B Leerlingzaken

6.705

4.055

3.953

3.952

3.952

3.002

787

787

787

787

3.703

3.268

3.166

3.165

3.165

043.0D Onderwijsachterstandenbeleid en taal

64.091

64.243

64.694

65.403

65.403

46.383

43.856

43.856

43.856

43.856

17.708

20.387

20.838

21.547

21.547

043.0E Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) (CVDH)

495

458

454

382

376

13

0

0

0

0

482

458

454

382

376

043.0F Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) (OCW)

2.819

5.201

3.440

-1.564

-3.928

0

0

0

0

0

2.819

5.201

3.440

-1.564

-3.928

043.0G Stedelijk onderwijsbeleid en projecten

15.270

15.084

14.499

14.337

14.337

125

125

125

125

125

15.145

14.959

14.374

14.212

14.212

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

043.0H Volwasseneneducatie (inburgering)

918

938

938

939

939

0

0

0

0

0

918

938

938

939

939

98.631

98.401

96.427

91.879

89.532

49.904

45.149

45.149

45.149

45.149

48.727

53.252

51.278

46.730

44.383

TV0510 Sportbeleid en activering

10 - Sport

051.0A Sportbeleid en activering

15.286

13.768

17.347

13.012

13.012

11

11

11

11

11

15.275

13.757

17.336

13.001

13.001

15.286

13.768

17.347

13.012

13.012

11

11

11

11

11

15.275

13.757

17.336

13.001

13.001

TV0520 Sportaccommodaties

10 - Sport

052.0A Sport- en spelaccommodaties (CVDH)

13.938

11.222

12.876

11.089

10.598

948

948

948

948

948

12.990

10.274

11.928

10.141

9.650

052.0B Sport- en spelaccommodaties (OCW)

24.806

24.822

24.864

24.577

24.543

8.017

7.060

7.060

7.060

7.060

16.789

17.762

17.804

17.517

17.483

38.744

36.044

37.740

35.666

35.141

8.965

8.008

8.008

8.008

8.008

29.779

28.036

29.732

27.658

27.133

TV0530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

05 - Cultuur en Bibliotheek

053.0B Cultuur

44.953

47.552

47.475

47.690

47.690

0

0

0

0

0

44.953

47.552

47.475

47.690

47.690

053.0C Beeldende kunst (OCW)

82

82

1

1

1

0

0

0

0

0

82

82

1

1

1

053.0D Beeldende kunst (CVDH)

349

353

353

353

353

0

0

0

0

0

349

353

353

353

353

053.0E Accommodaties voor kunstbeoefening (OCW)

30

30

30

30

30

0

0

0

0

0

30

30

30

30

30

053.0F Accommodaties voor kunstbeoefening (CVDH)

10.206

5.728

6.602

5.723

7.252

4.001

4.001

3.201

3.201

3.201

6.205

1.727

3.401

2.522

4.051

55.620

53.745

54.461

53.797

55.326

4.001

4.001

3.201

3.201

3.201

51.619

49.744

51.260

50.596

52.125

TV0540 Musea

05 - Cultuur en Bibliotheek

054.0A Musea (OCW)

17.959

18.854

18.354

18.370

18.370

0

0

0

0

0

17.959

18.854

18.354

18.370

18.370

054.0B Musea (CVDH)

3.602

3.445

2.197

2.226

2.897

1.576

1.576

1.576

1.576

1.576

2.026

1.869

621

650

1.321

054.0C Archeologie

1.212

1.234

1.233

1.231

1.230

0

0

0

0

0

1.212

1.234

1.233

1.231

1.230

054.0D Gemeente archief

3.206

3.240

3.245

3.241

3.241

240

240

240

240

240

2.966

3.000

3.005

3.001

3.001

25.979

26.773

25.029

25.068

25.738

1.816

1.816

1.816

1.816

1.816

24.163

24.957

23.213

23.252

23.922

TV0550 Cultureel erfgoed

05 - Cultuur en Bibliotheek

055.0A Monumentenzorg

1.246

1.246

1.246

1.246

1.246

0

0

0

0

0

1.246

1.246

1.246

1.246

1.246

1.246

1.246

1.246

1.246

1.246

0

0

0

0

0

1.246

1.246

1.246

1.246

1.246

TV0560 Media

05 - Cultuur en Bibliotheek

056.0A Openbare bibliotheek (CVDH)

27

-52

-59

-61

-62

0

0

0

0

0

27

-52

-59

-61

-62

056.0B Openbare bibliotheek (DPZ)

22.628

23.398

23.178

23.075

22.952

1.920

1.920

1.930

1.930

1.930

20.708

21.478

21.248

21.145

21.022

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

056.0C Media

1.598

1.627

1.627

1.627

1.627

0

0

0

0

0

1.598

1.627

1.627

1.627

1.627

24.253

24.973

24.746

24.641

24.517

1.920

1.920

1.930

1.930

1.930

22.333

23.053

22.816

22.711

22.587

TV0570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

09 - Buitenruimte

057.0A Openbaar groen en openlucht recreatie (CVDH)

507

559

352

355

351

457

457

457

457

457

50

102

-105

-102

-106

057.0B Openbaar groen en openlucht recreatie (DSB)

7.285

14.554

12.154

12.150

12.150

1.604

1.604

1.604

1.604

1.604

5.681

12.950

10.550

10.546

10.546

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

057.0C Stadsdeelbudget Openbaar groen en openlucht recreatie

24.164

22.581

22.660

22.659

22.651

72

72

72

72

72

24.092

22.509

22.588

22.587

22.579

31.956

37.694

35.166

35.164

35.152

2.133

2.133

2.133

2.133

2.133

29.823

35.561

33.033

33.031

33.019

TV0610 Samenkracht en burgerparticipatie

06 - Onderwijs

061.0J Kinderopvang (OCW)

3.310

3.103

3.014

3.014

3.014

2.163

2.163

2.073

2.073

2.073

1.147

940

941

941

941

061.0L Kinderopvang (CVDH)

3.682

3.159

3.108

3.127

3.020

4.465

4.465

4.465

4.465

4.465

-783

-1.306

-1.357

-1.338

-1.445

07 - Werk en Inkomen

061.0K Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie

2.465

1.474

1.473

1.476

1.476

90

90

90

90

90

2.375

1.384

1.383

1.386

1.386

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

061.0B Participatie en informele hulp (OCW)

31.285

28.036

26.307

26.339

25.089

0

0

0

0

0

31.285

28.036

26.307

26.339

25.089

061.0E Emancipatie

1.327

1.241

1.243

1.243

1.243

0

0

0

0

0

1.327

1.241

1.243

1.243

1.243

061.0G Preventief Jeugdbeleid

14.827

18.755

15.263

14.284

14.284

139

0

0

0

0

14.688

18.755

15.263

14.284

14.284

061.0H Zorg en Welzijn

14.157

13.153

9.153

8.153

6.153

0

0

0

0

0

14.157

13.153

9.153

8.153

6.153

061.0I Eigenaar en participatie

3.633

3.826

3.335

2.328

3.019

5.652

4.207

4.207

4.207

4.207

-2.019

-381

-872

-1.879

-1.188

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

061.0F Integratie en Burgerschap

6.003

3.830

3.831

3.837

4.187

0

0

0

0

0

6.003

3.830

3.831

3.837

4.187

061.0M Asielzoekers en vluchtelingenbeleid

1.831

586

586

586

586

200

200

200

200

200

1.631

386

386

386

386

061.0N Leefbaarheid en bewonersparticipatie

11.444

10.846

10.922

10.983

10.983

0

0

0

0

0

11.444

10.846

10.922

10.983

10.983

061.0O Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers (CVDH)

704

540

522

567

576

1.387

1.387

1.387

1.387

1.387

-683

-847

-865

-820

-811

061.0P Stadsdeelbudget Wijkaanpak

5.903

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.903

0

0

0

0

061.0Q Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers (DPZ)

24.859

27.901

27.944

27.953

27.953

0

0

0

0

0

24.859

27.901

27.944

27.953

27.953

125.431

116.450

106.702

103.891

101.584

14.096

12.512

12.422

12.422

12.422

111.335

103.938

94.280

91.469

89.162

TV0620 Wijkteams

07 - Werk en Inkomen

062.0C Advies, informatie en sociaal juridische diensten

6.039

5.987

5.970

6.045

6.044

293

0

0

0

0

5.746

5.987

5.970

6.045

6.044

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

062.0A Sociale wijkteams

1.758

80

0

0

0

0

0

0

0

0

1.758

80

0

0

0

062.0B Jeugdteams

13.142

11.421

11.421

11.421

11.421

0

0

0

0

0

13.142

11.421

11.421

11.421

11.421

062.0E Beheer en exploitatie CJG (CVDH)

58

42

41

41

40

0

0

0

0

0

58

42

41

41

40

20.997

17.530

17.432

17.507

17.505

293

0

0

0

0

20.704

17.530

17.432

17.507

17.505

TV0630 Inkomensregelingen

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

063.0A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijtschelding)

7.250

7.250

7.250

7.250

7.250

0

0

0

0

0

7.250

7.250

7.250

7.250

7.250

07 - Werk en Inkomen

063.0B Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen

417.643

407.002

411.906

422.242

416.438

342.574

346.538

349.538

357.538

357.538

75.070

60.465

62.368

64.705

58.900

063.0C Gemeentelijk minimabeleid

54.205

52.802

52.840

52.022

52.021

2.620

2.620

2.620

2.620

2.620

51.585

50.182

50.220

49.402

49.401

09 - Buitenruimte

063.0D Riolering en waterzuivering (DPZ)

50

30

30

30

30

0

0

0

0

0

50

30

30

30

30

15 - Financiën

063.0E Kwijtschelding belastingen

150

150

150

150

150

0

0

0

0

0

150

150

150

150

150

479.298

467.235

472.176

481.695

475.889

345.194

349.158

352.158

360.158

360.158

134.105

118.077

120.018

121.537

115.732

TV0640 Begeleide participatie

07 - Werk en Inkomen

064.0A Sociale werkvoorziening (CVDH)

-23

80

-86

451

-31

0

0

0

0

0

-23

80

-86

451

-31

064.0B Sociale werkvoorziening (HGR)

11.942

14.765

14.074

12.748

12.150

7.996

7.996

7.996

7.996

7.996

3.946

6.769

6.077

4.752

4.154

064.0C Sociale werkvoorziening (Decentralisatie participatie) (SZW)

45.591

43.326

41.013

39.673

38.436

0

0

0

0

0

45.591

43.326

41.013

39.673

38.436

064.0D Participatievoorzieningen (SZW)

10.072

1.920

1.709

1.728

1.728

3

0

0

0

0

10.068

1.920

1.709

1.728

1.728

064.0E Participatievoorzieningen (CVDH)

35

34

34

34

34

60

60

60

60

60

-25

-26

-26

-26

-26

67.617

60.125

56.744

54.634

52.317

8.059

8.056

8.056

8.056

8.056

59.558

52.069

48.688

46.578

44.261

TV0650 Arbeidsparticipatie

07 - Werk en Inkomen

065.0B Werkgelegenheidsprojecten (SZW)

52.344

50.154

49.524

43.504

43.178

5.300

2.250

410

100

100

47.045

47.904

49.114

43.404

43.078

065.0D Intensiveren Uitstroom Bijstand

0

5.000

5.000

5.000

3.000

0

0

0

0

0

0

5.000

5.000

5.000

3.000

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

065.0C Inburgering

184

4

4

4

4

332

0

0

0

0

-148

4

4

4

4

52.528

55.157

54.528

48.508

46.181

5.631

2.250

410

100

100

46.897

52.907

54.118

48.408

46.081

TV0660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

066.0B Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten (OCW)

9.309

9.183

9.183

9.182

9.182

0

0

0

0

0

9.309

9.183

9.183

9.182

9.182

066.0D Hulpmiddelen vervoer ouderen en gehandicapten (OCW)

14.859

14.787

14.787

14.785

14.785

0

0

0

0

0

14.859

14.787

14.787

14.785

14.785

24.168

23.970

23.970

23.967

23.967

0

0

0

0

0

24.168

23.970

23.970

23.967

23.967

TV0671 Maatwerkdienstverlening 18+

07 - Werk en Inkomen

067.1A Financiele hulpverlening

3.436

3.027

3.019

3.053

3.053

738

778

788

798

798

2.698

2.249

2.232

2.256

2.255

067.1B Schuldhulpverlening

11.319

10.946

10.989

11.111

11.110

246

234

234

234

234

11.073

10.712

10.755

10.877

10.876

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

067.1F Vervoer taxibus

10.010

9.938

9.938

9.936

9.936

0

0

0

0

0

10.010

9.938

9.938

9.936

9.936

067.1G Maatwerkarrangement ZIN (OCW)

85.889

78.924

79.113

80.130

80.130

183

183

183

183

183

85.706

78.741

78.930

79.947

79.947

067.1H Eigen bijdragen WMO (OCW)

0

0

0

0

0

9.548

6.437

6.437

6.437

6.437

-9.548

-6.437

-6.437

-6.437

-6.437

067.1I Maatwerkarrangementen PGB (OCW)

9.735

9.665

9.665

9.665

9.665

0

0

0

0

0

9.735

9.665

9.665

9.665

9.665

120.389

112.500

112.724

113.895

113.893

10.715

7.632

7.642

7.652

7.652

109.674

104.868

105.083

106.244

106.242

TV0672 Maatwerkdienstverlening 18-

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

067.2B PGB Jeugdhulp (OCW)

5.052

5.044

5.044

5.044

5.044

0

0

0

0

0

5.052

5.044

5.044

5.044

5.044

067.2C Maatwerkdienstverlening 18- (excl. PGB)

88.867

83.126

84.343

84.343

84.343

0

0

0

0

0

88.867

83.126

84.343

84.343

84.343

93.919

88.170

89.387

89.387

89.387

0

0

0

0

0

93.919

88.170

89.387

89.387

89.387

TV0681 Geëscaleerde zorg 18+

07 - Werk en Inkomen

068.1A Bijzondere hulpverlening huisvesting

112

112

112

112

112

0

0

0

0

0

112

112

112

112

112

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

068.1B Zorg en opvang (CVDH)

832

776

656

661

659

1.327

1.327

1.327

1.327

1.327

-495

-551

-671

-666

-668

068.1D Beschermd wonen en GGZ (ZIN) (OCW)

86.468

91.377

92.311

91.325

90.823

1.214

1.214

1.214

1.214

1.214

85.254

90.163

91.097

90.111

89.609

068.1E Gemeenschappelijke Regeling GGD

11.957

11.957

11.957

11.957

11.957

15.308

15.308

15.308

15.308

15.308

-3.351

-3.351

-3.351

-3.351

-3.351

068.1F Huiselijk geweld

14.615

18.003

18.145

18.522

18.522

275

80

80

80

80

14.340

17.923

18.065

18.442

18.442

068.1G Maatschappelijke opvang

19.098

22.723

22.574

22.594

22.594

0

0

0

0

0

19.098

22.723

22.574

22.594

22.594

068.1H Gemeenschappelijke Regeling VT

8.491

8.340

8.219

8.219

8.219

10.791

11.337

11.338

11.338

11.338

-2.300

-2.997

-3.119

-3.119

-3.119

141.573

153.288

153.974

153.390

152.886

28.915

29.266

29.267

29.267

29.267

112.658

124.022

124.707

124.123

123.619

TV0682 Geëscaleerde zorg 18-

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

068.2A Kinderbescherming

15.197

13.859

13.860

13.860

13.860

0

0

0

0

0

15.197

13.859

13.860

13.860

13.860

068.2B Geëscaleerde zorg 18-

14.075

13.042

13.043

13.043

13.043

0

0

0

0

0

14.075

13.042

13.043

13.043

13.043

29.272

26.901

26.903

26.903

26.903

0

0

0

0

0

29.272

26.901

26.903

26.903

26.903

TV0710 Volksgezondheid

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

071.0C Ambulancevervoer (CVDH)

182

154

154

151

150

0

0

0

0

0

182

154

154

151

150

071.0E Openbare gezondheidszorg

7.776

8.999

9.039

10.080

10.080

0

0

0

0

0

7.776

8.999

9.039

10.080

10.080

071.0G Jeugdgezondheidszorg

17.910

18.218

18.022

18.028

18.028

1.669

913

913

913

913

16.241

17.305

17.109

17.115

17.115

071.0H Ambulancevervoer (OCW)

11.716

11.697

11.669

11.669

11.669

12.962

12.943

12.915

12.915

12.915

-1.246

-1.246

-1.246

-1.246

-1.246

071.0I Lokale Taken GGD Haaglanden

5.940

1.030

1.030

0

0

2.299

0

0

0

0

3.641

1.030

1.030

0

0

15 - Financiën

071.0D Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid

297

280

264

248

231

336

318

300

281

262

-40

-38

-36

-33

-31

43.821

40.378

40.178

40.176

40.158

17.266

14.174

14.128

14.109

14.090

26.554

26.204

26.050

26.067

26.068

TV0720 Riolering

09 - Buitenruimte

072.0A Riolering en waterzuivering (DSB)

34.993

36.433

36.633

36.833

37.033

60

66

66

66

66

34.933

36.367

36.567

36.767

36.967

072.0B Riolering en waterzuivering (DPZ)

468

474

464

458

453

39.030

40.447

40.647

40.847

41.047

-38.562

-39.973

-40.183

-40.389

-40.594

35.461

36.907

37.097

37.291

37.486

39.090

40.513

40.713

40.913

41.113

-3.629

-3.606

-3.616

-3.622

-3.627

TV0730 Afval

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

073.0A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (CVDH)

5

3

3

4

4

90

90

90

90

90

-85

-87

-87

-86

-86

073.0B Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (DSB)

52.459

54.116

54.716

55.316

55.816

2.596

2.596

2.596

2.596

2.596

49.863

51.520

52.120

52.720

53.220

073.0C Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (DPZ)

3.900

3.960

3.880

3.833

3.800

61.207

63.688

64.194

64.700

65.206

-57.307

-59.728

-60.314

-60.867

-61.406

56.364

58.079

58.599

59.153

59.620

63.893

66.374

66.880

67.386

67.892

-7.529

-8.295

-8.281

-8.233

-8.272

TV0740 Milieubeheer

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

074.0A Duurzaamheid (CVDH)

125

125

125

125

125

0

0

0

0

0

125

125

125

125

125

074.0B Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit

9.020

7.902

7.902

7.902

7.902

0

0

0

0

0

9.020

7.902

7.902

7.902

7.902

074.0C Duurzaamheid (DSB)

3.516

2.576

2.576

2.576

2.576

0

0

0

0

0

3.516

2.576

2.576

2.576

2.576

074.0D Duurzaamheid (DSO)

4.828

6.600

7.011

3.261

3.011

0

0

0

0

0

4.828

6.600

7.011

3.261

3.011

074.0J Energietransitie

2.098

1.100

1.100

1.100

1.100

0

0

0

0

0

2.098

1.100

1.100

1.100

1.100

09 - Buitenruimte

074.0F Ongediertebestrijding (DSB)

193

195

195

195

195

0

0

0

0

0

193

195

195

195

195

074.0G Ongediertebestrijding (DSO)

121

122

122

122

122

0

0

0

0

0

121

122

122

122

122

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

074.0H Stadsdeelbudget Wijkleefbaarheid

925

865

866

867

867

0

0

0

0

0

925

865

866

867

867

074.0I Stadsdeelbudget Milieubeheer

1.748

1.046

1.047

1.048

1.048

0

0

0

0

0

1.748

1.046

1.047

1.048

1.048

22.575

20.531

20.945

17.195

16.945

0

0

0

0

0

22.575

20.531

20.945

17.195

16.945

TV0750 Begraafplaatsen en crematoria

09 - Buitenruimte

075.0A Begraafplaatsen (CVDH)

-42

-25

-38

-56

-29

0

0

0

0

0

-42

-25

-38

-56

-29

075.0B Begraafplaatsen (DSB)

2.188

2.278

2.278

2.271

2.271

2.443

2.535

2.535

2.535

2.535

-255

-257

-257

-264

-264

2.146

2.253

2.240

2.215

2.242

2.443

2.535

2.535

2.535

2.535

-297

-282

-295

-320

-293

TV0810 Ruimtelijke Ordening

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

081.0A Bestemmingsplannen

2.804

1.567

1.388

1.389

1.389

0

0

0

0

0

2.804

1.567

1.388

1.389

1.389

2.804

1.567

1.388

1.389

1.389

0

0

0

0

0

2.804

1.567

1.388

1.389

1.389

TV0820 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

082.0A Bouwgrondexploitaties (CVDH)

1.684

881

206

206

234

1.630

827

152

152

180

54

54

54

54

54

082.0B Bouwgrondexploitaties (DSO)

72.445

57.691

88.726

50.881

35.432

68.221

54.995

88.486

50.808

35.450

4.225

2.696

240

73

-18

15 - Financiën

082.0C Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties

4.116

3.770

3.624

3.624

2.649

4.569

3.851

3.687

3.687

2.660

-453

-81

-63

-63

-11

78.245

62.341

92.556

54.711

38.315

74.419

59.673

92.325

54.647

38.290

3.826

2.669

231

65

25

TV0830 Wonen en bouwen

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

083.0A Wonen en bouwen (CVDH)

579

560

562

565

320

553

534

536

539

294

26

26

26

26

26

083.0B Stadsvernieuwing (CVDH)

886

679

679

679

679

607

400

400

400

400

279

279

279

279

279

083.0C Toezicht en handhaving wonen (CVDH)

279

327

327

327

327

344

344

344

344

344

-65

-17

-17

-17

-17

083.0D Kernregistraties

5.220

5.250

5.217

5.160

5.110

440

462

462

462

462

4.780

4.789

4.755

4.699

4.648

083.0F Wonen en bouwen (DSO)

9.064

6.181

6.075

6.057

5.568

798

1.789

1.765

1.829

2.190

8.266

4.393

4.311

4.227

3.378

083.0G Stadsvernieuwing (DSO)

45.108

63.797

34.147

15.554

17.758

18.332

31.709

6.820

5.777

8.671

26.776

32.088

27.326

9.777

9.087

083.0H Omgevingsvergunningen (DSO)

20.364

13.641

12.303

10.554

8.954

24.450

18.400

17.050

15.300

13.700

-4.086

-4.759

-4.747

-4.746

-4.746

083.0I Toezicht en handhaving wonen (DSO)

6.169

6.195

6.216

6.211

6.211

832

832

832

832

832

5.337

5.363

5.383

5.379

5.379

083.0J Omgevingsvergunningen (DPZ)

196

197

192

188

186

191

191

191

191

191

5

6

1

-3

-5

87.865

96.828

65.717

45.295

45.112

46.547

54.661

28.400

25.674

27.084

41.318

42.168

37.317

19.621

18.028

Totaal Gemeente Den Haag

2.671.292

2.582.738

2.469.385

2.403.892

2.382.698

2.671.292

2.582.738

2.469.385

2.403.892

2.382.698

0

0

0

0

0