Begroting 2019

Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken?

Iedereen in Den Haag verdient goede, menselijke en betaalbare zorg. Jong of oud, rijk of arm, gezond of ziek: iedere Hagenaar kan rekenen op de zorg of ondersteuning die hij of zij nodig heeft. In de coalitieperiode willen we verder werk maken van de transformatie van de Wmo en Jeugd. We willen ontschotten en problematiek in samenhang en integraliteit aanpakken. We willen stevig inzetten op preventie en vroegtijdig signaleren. Ook zetten we in op toegankelijkheid. We willen jeugdhulp, zorg en ondersteuning laagdrempelig en dichtbij huis aanbieden. Door wijkgericht op een slimme manier algemene voorzieningen met duurdere maatwerkvoorzieningen én formele zorgstructuren met informele structureren te verbinden, zorgt de gemeente voor zo licht mogelijke passende zorg voor iedereen die dat nodig heeft.

Historisch en toekomstig perspectief
De jeugdzorg en de nieuwe Wmo-taken zijn sinds 2015, inclusief een bezuiniging door het rijk, gedecentraliseerd naar de gemeenten. Bij Jeugd gaat het om alle jeugdzorg, waaronder gesloten jeugdzorg, jeugdbescherming (voogdij en gezinsvoogdij), jeugdreclassering en geestelijk gezondheidszorg. Bij Wmo gaat het voornamelijk om beschermd wonen en begeleiding (maatwerkarrangementen).

Na de decentralisaties in 2015 is vooral ingezet op zorgcontinuïteit en het realiseren van een zachte landing. In 2015 en 2016 lukte het de gemeente met eigen extra middelen  de nieuwe taken ruim binnen de beschikbare budgetten uit te voeren. In 2017 veranderde dat beeld. In 2018 zijn de rijksbezuinigingen in volle omvang voelbaar. N.a.v. het Rekenkamerrapport “Over de drempel’’ zijn nieuwe interventies door de raad gedaan in 2017 om de toegang tot de Wmo te verbeteren. Om de taken van de Wmo op een professioneel niveau dichtbij de burgers, in de wijken, uit te kunnen voeren, wordt het wijkgericht werken verder verbeterd.  In 2017 is ook geconstateerd dat het gebruik van jeugdhulp flink toeneemt. De nieuwe coalitie heeft voor de komende jaren 16 mln. uitgetrokken (2018-2020) om tekorten in de toekomst te voorkomen door met name te investeren in preventieve maatregelen.  Jeugd en Wmo zijn beide open einde regelingen die inwoners recht op zorg verschaffen.  De gemeente is hierbij afhankelijk van verwijzingen door externe partners en er is tevens landelijk discussie over de toereikendheid van het budget dat gemeenten krijgen voor de uitvoering van deze taken. Verder tekent zich  een onvoorzien financieel gevolg van de harmonisatie van regionale tarieven voor jeugdhulp in 2018. Om de kosten in de komende jaren beter te kunnen beheersen, wordt bij de nieuwe aanbesteding 2020-2024  ingezet op strakkere voorwaarden. Ook wordt resultaatsturing- en bekostiging ingevoerd, zodat we meer gaan sturen op de kwaliteit en kosten van de jeugdhulp.  

In 2018 en verder wordt gewerkt aan het vormgeven van de transformatie van de Wmo, langs de genoemde lijnen volgens het coalitieakkoord.

Per juli 2018 is de nieuwe uitvoeringsorganisatie Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning gestart. Hiermee is een nadere stap gezet met het aanpakken van deze thema’s in integraliteit en in het wijkgericht werken.  Daarbij groeien we toe naar samenwerking in 0-100 teams. We zetten in op een werkwijze waarin onder meer CJG’s en jeugdteams, Wmo wijkteams, servicepunten XL, servicepunten arbeid, de buurthuizen van de toekomst en de GGZ-teams zoveel mogelijk de krachten bundelen.

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

(bedragen x 1000,-)

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

        518.199

        507.450

        499.582

        497.072

        494.007

Baten

          61.367

          53.949

          53.922

          53.922

          53.922

Saldo exclusief reserves

        456.832

        453.501

        445.660

        443.150

        440.085

Dotaties

                -  

                -  

                -  

                -  

                -  

Onttrekkingen

           4.050

           1.250

           1.250

           1.250

                -  

Saldo inclusief reserves

     452.782

     452.251

     444.410

     441.900

     440.085

Saldo incidentele baten en lasten

         -12.561

          -6.750

          -4.750

             -750

             -200

Structureel saldo programma

     440.221

     445.501

     439.660

     441.150

     439.885

 
Twee derde van de lasten van dit programma bestaat uit open einde regelingen voor de Wmo en Jeugd (66%). Dit betreft met name de maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugd (huishoudelijke hulp, Taxibus, aanpassing woningen, specialistische jeugdhulp e.d.).
Het resterende derde deel bestaat uit vier onderdelen, waarvan Participatie en preventie (14%) en Volksgezondheid de grootste zijn (12%).

Circa 90% van de baten bestaat uit algemene middelen van de gemeente zelf. Circa 5% bestaat uit een bijdrage van de Gemeenschappelijke Regeling Haaglanden (GGD en VT) als vergoeding voor de uitvoeringsorganisatie van Den Haag. Het restant is verdeeld over verschillende posten, zoals eigen bijdragen (1%) en vergoedingen van verzekeraars voor de ambulance organisatie (2%).

€ 507.450.000

19,6 %