Begroting 2019

Openbare orde en veiligheid

Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken?

De gemeente wil dat Den Haag een veilige (thuis)basis vormt voor bewoners, ondernemers, de in onze stad gehuisveste organisaties en bezoekers. De gemeente zet – samen met haar partners – de effectieve aanpak van de afgelopen jaren voort. Met deze aanpak willen we bereiken dat Den Haag een stad blijft waar iedereen zich welkom en op zijn gemak voelt. Het terugdringen en voorkomen van criminaliteit en overlast behoudt de komende jaren prioriteit.  

Drie sporen
In de nieuwe beleidsperiode 2019-2022 houden we vast aan de aanpak langs drie sporen:

  1. De aanpak van ‘high impact crimes’ zoals overval, straatroof, woninginbraak, geweld.
  2. Gebiedsgerichte aanpak met een probleemgerichte inzet in wijken en buurten.
  3. De aanpak van ondermijnende criminaliteit, niet alleen strafrechtelijk maar vooral bestuurlijk.

Accenten
Daarnaast is een aantal uitdagingen gesignaleerd in de commissiebrief Hoofdlijnen van het veiligheidsbeleid in de periode 2019-2022 (RIS299960), resulterend in de volgende ambities en accenten:

  • Een versterking van de weerbaarheid van de stad, zowel voor radicalisering en polarisatie als voor terrorisme en cybercrime.
  • Intensivering van de aanpak van huiselijk geweld.
  • De aanpak van ondermijning.
  • Het verminderen van overlast en onveilige situaties door personen met verward gedrag.

De uitwerking van deze hoofdlijnen en verdere planvorming vindt in de tweede helft van 2018 plaats en resulteert in een nieuw Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022.

04 - Openbare orde en Veiligheid

(bedragen x 1000,-)

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

          60.688

          60.910

          60.814

          60.793

          60.792

Baten

           4.274

           3.703

           3.703

           3.703

           3.703

Saldo exclusief reserves

          56.414

          57.207

          57.111

          57.090

          57.089

Dotaties

                -  

                -  

                -  

                -  

                -  

Onttrekkingen

                -  

                -  

                -  

                -  

                -  

Saldo inclusief reserves

      56.414

      57.207

      57.111

      57.090

      57.089

Saldo incidentele baten en lasten

             -429

          -1.700

          -1.700

          -1.700

          -1.700

Structureel saldo programma

      55.985

      55.507

      55.411

      55.390

      55.389

 

Binnen dit programma wordt 71% van de lasten gerealiseerd door de bijdrage aan de Veiligheidsregio Haaglanden. Hier wordt de Brandweer en rampenbestrijding en de Strandveiligheid mee gefinancierd. De overige lasten worden gemaakt door de uitvoer van het veiligheidsbeleid van de gemeente. De dekking van deze kosten komt voor 94% uit de algemene middelen de overige dekking vindt plaats door inkomsten vanuit leges en rijksbijdrage voor specifieke onderwerpen.

€ 60.909.765

2,4 %