Begroting 2019

Mobiliteit

Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken?

Om de stad bereikbaar te houden, zijn we op zoek naar een optimale balans tussen de diverse manieren van vervoer. Het openbaar vervoer en de fiets moeten sneller groeien dan het autogebruik. Met dit programma willen we dat de stad bereikbaar is voor alle verkeersdeelnemers.

Wat zijn de activiteiten in 2019?

  • In 2019 starten we met het proces dat moet leiden tot voorontwerpen om de resterende delen van de tramlijnen 1, 6, 12 en 16 geschikt te maken voor lage vloertrams en toegankelijk te maken voor mensen met een fysieke beperking (Netwerk Randstad Rail fase 2).
  • De gemeente gaat investeren in de ontsluitingsmogelijkheden per tram in de Binckhorst.
  • Met partners in de regio en met NS werken we aan goede internationale verbindingen, zoals een directe verbinding met Düsseldorf.
  • In Centrum-Noord wordt gewerkt aan een plan om doorgaand autoverkeer in het noordelijk deel van het centrum te verminderen en meer ruimte voor de fiets te organiseren.
  • Voor de Rotterdamsebaan staat 2019 in het teken van het afbouwen van de tunnel met toeritten en de aansluitingen op de bestaande infrastructuur. De tunnelinstallaties worden ingebouwd en getest.
  • Op basis van het Uitvoeringsprogramma I van de kadernota Straten, wegen en lanen (RIS 296333) wordt in 2019 gewerkt aan de herinrichting van diverse wegen en kruispunten.
  • Op de langere termijn wordt “Ruim baan aan de fiets” gegeven. De uitvoering van enkele projecten uit het ‘Meerjarenprogramma fiets 2015-2018’ lopen door in 2019. In 2019 zullen de resterende drie sterfietsroutes op enkele delen na zijn gerealiseerd. Ook wordt gewerkt aan de ontbrekende schakels in het stedelijke fietsnetwerk.
  • Voldoende parkeerplekken voor fietsen blijft een belangrijk onderdeel van het fietsbeleid. Dit geldt allereerst in de binnenstad en bij de stations, maar zeker ook op andere plekken in de stad. Nieuwe stallingen bij de stations Den Haag Centraal, Den Haag Moerwijk, Den Haag Hollands Spoor en Den Haag Laan van NOI zijn in aanbouw of in ontwikkeling. Verder wordt gezocht naar ruimte om de stallingcapaciteit in het Hof- en Pleinkwartier en Buitenhof uit te breiden.
  • Om de hoge parkeerdruk (>90%) in woongebieden te verlagen, worden in de periode 2017-2019 bijna 800 nieuwe parkeerplaatsen op straat aangelegd. De laatste hiervan worden in 2019 gerealiseerd.

12 - Mobiliteit

(bedragen x 1000,-)

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

          62.411

          79.338

          60.576

          60.492

          60.184

Baten

          54.060

          64.877

          65.773

          66.673

          66.673

Saldo exclusief reserves

           8.351

          14.461

          -5.197

          -6.181

          -6.489

Dotaties

                45

                -  

                -  

                -  

                -  

Onttrekkingen

           3.897

           2.825

                -  

                -  

                -  

Saldo inclusief reserves

        4.499

      11.636

       -5.197

       -6.181

       -6.489

Saldo incidentele baten en lasten

           4.594

           2.825

          -3.500

          -3.500

          -3.500

Structureel saldo programma

        9.093

      14.461

       -8.697

       -9.681

       -9.989

 

Binnen het programma Mobiliteit wordt 63% besteedt aan de inrichting van het verkeer en de verkeersveilige doorstroming van de verkeersdeelnemers. Circa 34% wordt besteed aan het aanleggen van parkeervoorzieningen en handhaving van parkeren. De belangrijkste bron van inkomsten zijn de parkeeropbrengsten. Deze vormen circa 79% van alle inkomsten. 15% van de inkomsten komt voort uit de algemene middelen.

€ 79.338.017

3,1 %