Begroting 2019

Gemeenteraad

Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken?
De gemeenteraad is het hoogste bestuurlijke orgaan van de gemeente en vertegenwoordigt alle inwoners van Den Haag. De gemeenteraad vormt samen met het college van burgemeester en wethouders het bestuur van de stad. De gemeenteraad stelt de kaders, heeft het budgetrecht en controleert het door het college gevoerde beleid.
De griffie ondersteunt de gemeenteraad, zorgt voor dienstverlening aan de raad en de door de raad ingestelde commissies, de communicatie vanuit de raad en de ondersteuning van de relatie tussen de raad en de burger.

Programma op hoofdlijnen

01 - Gemeenteraad

(bedragen x 1000,-)

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

           8.695

           8.946

           8.888

           8.881

           8.696

Baten

                35

                35

                -  

                -  

                -  

Saldo exclusief reserves

           8.660

           8.911

           8.888

           8.881

           8.696

Dotaties

                -  

                -  

                -  

                -  

                -  

Onttrekkingen

                -  

                -  

                -  

                -  

                -  

Saldo inclusief reserves

        8.660

        8.911

        8.888

        8.881

        8.696

Saldo incidentele baten en lasten

                -  

                -  

                -  

                -  

                -  

Structureel saldo programma

        8.660

        8.911

        8.888

        8.881

        8.696

 

€ 8.945.750

0,3 %