Begroting 2019

Overzicht lasten en baten per programma

Overzicht lasten en baten per programma

Programma's

Lasten
2019

Baten
2019

Saldo
2019

1. Gemeenteraad

8.946

35

-8.911

2. College en Bestuur

9.317

1.200

-8.117

3. Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

86.544

66.755

-19.789

4. Openbare orde en Veiligheid

60.910

3.703

-57.207

5. Cultuur en Bibliotheek

105.109

7.737

-97.372

6. Onderwijs

140.470

51.415

-89.055

7. Werk, Inkomen en Armoedebeleid

597.580

365.617

-231.963

8. Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 

507.450

53.949

-453.501

9. Buitenruimte

157.818

54.504

-103.314

10.Sport

49.812

8.019

-41.793

11. Economie

41.620

3.083

-38.537

12. Mobiliteit

79.338

2.354

-76.984

13. Stadontwikkeling en Wonen

161.563

117.613

-43.950

14. Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 

97.688

11.326

-86.362

15. Financien

21.973

6.891

-15.082

Totaal programma's (excl. dekkingsmiddelen, overige posten en reserves)

2.126.137

754.201

-1.371.936

Algemene dekkingsmiddelen

12. Mobiliteit

0

62.523

62.523

15. Financien 

26.047

1.485.320

1.459.273

Totaal dekkingsmiddelen

26.047

1.547.843

1.521.796

Overige posten

Overhead

272.723

21.764

-250.959

Onvoorzien

778

0

-778

Totaal overige posten

273.501

21.764

-251.737

Saldo van lasten en baten

2.425.685

2.323.808

-101.877

Dotaties en onttrekkingen aan reserves

157.053

258.930

101.877

Resultaat

2.582.738

2.582.738

0