Begroting 2019

Bron indicatoren

Bron indicatoren

3. Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

Kengetal

Aantal auto in bezit particuliere Hagenaars totaal

Bron: RDW
Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) bewerking DSO/PSO. Het zuinigheidslabel geeft aan in welke verbruiksklasse een voertuiguitvoering valt. De klassering is in procenten ten opzichte van het gemiddelde verbruik. De codering is: A: minder dan -20%, B: tussen -20% en -10%, C: tussen  -10% en 0%, D: tussen 0% en 10%, E: tussen 10% en 20%, F: tussen 20% en 30%, G: meer dan 30%.

Prestatie-indicator:   

CO2 reductie en uistoot

"Bron 2007:Carbase/Carmon, bron 2010: DHV CO2-scanner                                                                                        
*Percentage reductie ten opzichte van de uitstoot in 1990. Een negatief percentage betekent een groei van de uitstoot."

Beleidsindicatoren   

Omvang huishoudelijk restafval

CBS

Hernieuwbare elektriciteit

CBS

4. Openbare Orde en Veiligheid

Effectindicator:
Haagenaars die zich wel een onveilig voelt

Nulmeting

Bron: Landelijke veiligheidsmonitor 2017/CBS

Kengetal:

Misdrijven/ High impacts

Bron: Tabellenboek Politie Eenheid Den Haag 2017/ CBS

Beleidsindicatoren   

Verwijzingen Halt

Bureau Halt

Harde kern jongeren

KLPD

Winkeldiefstallen, geweldsmisdrijven, Diefstallen uit woning, vernielingen en beschadigingen (in openbare ruimte)

CBS

5. Cultuur en Bibliotheek

Prestatie-indicator:
Rapportcijfer cultuuraanbod Den Haag   

Bron: Stadsenquête

Toelichting: * In 2017 is een andere meetmethode (stadsenquête) gehanteerd dan in voorgaande jaren (stadspanel). Daarom zijn de gerealiseerde rapportcijfers niet zonder meer te vergelijken met de nulmeting en de begroting. De rapportcijfers over 2017 gelden als nieuwe nulmeting.
** De waardering voor en deelname aan cultuur is wel te meten, door de afhankelijkheid van buiten cultuurbeleid gelegen factoren als opleidingsniveau en inkomen is hier niet gericht op te sturen.

Effectindicator:   

% deelname aan cultuur per stadsdeel

Bron nulmeting Stadsenquête 2017
Toelichting: De waardering voor en deelname aan cultuur is wel te meten, maar door de afhankelijkheid van buiten cultuurbeleid gelegen factoren als opleidingsniveau en inkomen is hier niet gericht op te sturen, zodat deze cijfers niet te begroten zijn.

Effectindicator:
Bezoekers cf. opgave instellingen, per soort cultuurinstelling

Nulmeting

Wat zit waar        

  1. De nulmeting betreft instellingen die zijn opgenomen in het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 en is gebaseerd op cijfers uit de jaarrekeningen 2014. Deze realisatiecijfers 2014 waren uitgangspunt in de aanvragen voor de beleidsperiode 2017-2020 van de Kunstenplaninstellingen.
  2. Over de bezoekcijfers 2017 wordt de raad in oktober 2018 geïnformeerd
  3. Deze cijfers zijn afkomstig uit de gehonoreerde aanvragen van instellingen voor het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020.
  4. In 2021 start het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 en worden nieuwe prognoses opgesteld.

Podium kunsten: Klassiek muziek (oud/nieuw)

Johan Wagenaar Stichting, Haags Orgel Kontakt, LOOS, Residentie Orkest, Internationaal Kamermuziekfestival Den Haag, Musica Antica da Camera, Ensemble Klang, Prinses Christina Concours, Opera2Day, Slagwerk Den Haag, Festival Classique, New European Ensemble en Matangi Kwartet. De bezoekers zijn ‘totaal aantal bezoekers aan concerten/voorstellingen in Den Haag’.

Podiumkunsten – Pop, jazz, urban, wereldmuziek

Haags Pop Centrum, Musicon, Projazz, Paard, Dans- en Muziekcentrum, AIGHT, Popdistrict, PIP en Rewire Festival. Het TodaysArt Festival is ook opgenomen in deze cijfers. De bezoekers zijn ‘totaal aantal bezoekers aan concerten/voorstellingen in Den Haag’.

Podiumkunsten – Theater, toneel, dans

Theaters Diligentia en PePijn, Het Nationale Theater, STET The English Theatre, Firma MES, Holland Dance Festival, Korzo, Nederlands Dans Theater, De Dutch Don’t Dance Division, Lonneke van Leth Producties, Meyer-Chaffaud en Kalpana. Rabarber en Festival de Betovering zijn ook opgenomen in deze cijfers. De bezoekers zijn ‘totaal aantal bezoekers aan concerten/voorstellingen in Den Haag

Podiumkunsten – Participatie

Laaktheater, CultureClash4U, Theater Dakota, Diamant Theater, Theater de Vaillant, De Nieuwe Regentes, Zuiderparktheater, Bibliotheek Leidschenveen – Ypenburg en Bibliotheek Loosduinen. Muzee Scheveningen/Cultuurankerfunctie is ook opgenomen in deze cijfers. De bezoekers zijn ‘totaal aantal bezoekers aan concerten/voorstellingen in Den Haag’.

Podiumkunsten – Film en Letterkunde

Filmhuis Den Haag, Movies That Matter Festival, Jan Campert-Stichting, Crossing Border, Writers Unlimited, Boekids, Huis van Gedichten en Trespassers W. De bezoekers zijn 'totaal aantal bezoekers aan concerten/voorstellingen in Den Haag'.

Kunst en cultuureducatie

Haags Kinderatelier, Rabarber, Koorenhuis, Art-S-Cool en CultuurSchakel. Haags Pop Centrum, Musicon, AIGHT, CultureClash4U en Huis van Gedichten zijn ook opgenomen in deze cijfers. De bezoekers zijn 'totaal aantal cursisten/deelnemers van cursussen/lessen/workshops in de vrije tijd'.

Beeldende kunst en vormgeving

Heden, STROOM Den Haag, Grafische Werkplaats, TodaysArt Festival, West, Liefhertje en De Grote Witte Reus, Project Space 1646 en NEST. De bezoekers zijn ‘totaal aantal bezoekers aan tentoonstellingen’.

Musea

Haags Historisch Museum, Museon, Loosduins Museum, Museum Bredius, Gemeentemuseum/GEM/Fotomuseum, Muzee Scheveningen en Escher in het Paleis. De bezoekers zijn ‘totaal aantal bezoekers aan tentoonstellingen’.

Toelichtingen

Kengetal
Leerlingen deelname  PO en VO cultuureducatie   

Bron

Gehonoreerde aanvragen voor het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017 – 2020.

Effectindicator:

Bezoekers Bibliotheek

Bron: Jaarverslag 2014 van Bibliotheek Den Haag (http://www.jaarverslagbibliotheekdenhaag.nl/)

6. Onderwijs

Prestatie-indicator:

Percentage herplaatste nieuwe VSV’ers ten opzichte van het totaal aantal nieuwe VSV’ers

Bron: DUO en EP -Nuffie

Aantal PO scholen met VVTO-aanbod (vroeg vreemde taal onderwijs)

Aantal VO scholen met TTO-aanbod (tweetalig onderwijs)

Effectindicator:

% doelgroepkinderen VVE dat deelneemt aan VVE

Bron: VVE-Up en DUO
Toelichting  percentage (%) doelgroepkinderen voor- en vroegschoolse educatie
Voor- en vroegschoolse educatie (vve) in de kinder- en peuteropvang richt zich op jonge kinderen met een taalachterstand of een sociaal-emotionele achterstand. Het percentage kinderen dat behoort tot de doelgroep en deelneemt aan voor- en vroegschoolse educatie, geeft het effect aan van dit beleid van toeleiding naar de basisschool.

% Haagse leerlingen dat 6 uur extra onderwijstijd per week (LKP =leerkansenprofiel) krijgt.

Bron: HEA-Monitor en DUO

Toelichting: percentage (%) Haagse leerlingen 6 uur extra onderwijstijd per week (Leerkansenprofiel)
Op 25 basisscholen (waarvan één speciaal basisonderwijs) die veel leerlingen hebben met een achterstand, wordt aan die leerlingen 6 uur extra onderwijs per week gegeven. Dit is het zogeheten  leerkansenprofiel (lkp). In 2019 neemt 14% van alle Haagse leerlingen in het primair onderwijs deel aan het leerkansenprofiel. De toename is te verklaren door leerlingengroei op deze lkp-scholen.

Kengetal:

Kwaliteitsniveau PO en VO scholen naar aantal zeer zwak, zwak en basis.

Bron: Website onderwijsinspectie

% Haagse leerlingen dat 6 uur extra onderwijstijd per week (LKP =leerkansenprofiel) krijgt.

Bron: DUO

Beleidsindicatoren   

Absoluut verzuim

Bron: DUO

Relatief verzuim

DUO

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwaliteit (vsv’er)

DUO via Ingrado

7. Werk, inkomen en armoedebeleid

Prestatie-indicator:   

Het percentage personen waarvan re-integratie heeft geleid tot een beëindigde uitkering dan wel het aanvaarden van werkrapportcijfer cultuuraanbod Den Haag

Bron: Socrates / Raak

Effectindicator:   

Beëindigen bijstand met uitstroomreden aan het werk of naar school of part-time aan het werk

Bron: Raak, Klanttevredenheidsonderzoek gemeente Den Haag

Kengetal   

Bijstandsvolume als percentage van de huishoudens in Den Haag

Bron: waarstaatjegemeente.nl

Beleidsindicatoren   

Kinderen in uitkeringsgezinnen                                       

Bron:  Verweij Jonker Instituut 'Kinderen in Tel'

Netto Arbeidsparticipatie

CBS

Werkloze jongeren                                                            

Verweij Jonker Instituut 'Kinderen in Tel'

Personen met een bijstandsuitkering

CBS

Lopend re-integratievoorzieningen

CBS

8. Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

Effectindicator:   

Zelfredzaamheid inwoners

Toelichting - Zelfredzaamheid inwoners & klantervaringsindicator
Het beleid in Den Haag is gericht op het verhogen van de zelfredzaamheid van inwoners. Dat doen we door inzet van algemene en maatwerkvoorzieningen en door benutting van het sociale netwerk van inwoners. Verhoging van de zelfredzaamheid levert een bijdrage aan het langer zelfstandig blijven wonen. De klantervaringsindicator toont het percentage Wmo-cliënten dat aangeeft dat zij door de ondersteuning zich beter kunnen redden.

Klantervaringsindicator

SGBO-onderzoek tevredenheid cliënten WMO

Percentage Hagenaars 18 jaar en ouder, met een maatwerkvoorziening

Toelichting- Percentage Hagenaars 18 jaar en ouder, met een maatwerkvoorziening
Maatwerkvoorzieningen zijn onder meer: hulp in de huishouding, dagbesteding, aangepast vervoer (scootmobielen, taxibus) en woningaanpassingen. Algemene voorzieningen hebben de voorkeur, omdat zo de inzet van duurdere Wmo-maatwerkvoorzieningen afneemt. 2019 is het eerste jaar waarin de wijkteams volledig actief zijn. Gedurende dit jaar zullen de wijkteams de in de wijk beschikbare algemene voorzieningen steeds beter leren kennen

Beleidsindicatoren   

Cliënten met een maatwerkarrangement

Bron GMSD

Prestatie-indicator:   

Bekendheidcijfers Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Bekendheidscijfers Centrum voor Jeugd en Gezin
Deze indicator geeft aan welk percentage van de ouders in de stadsenquête aangeeft het centrum CJG te kennen. De dienstverlening van het Centrum voor Jeugd en Gezin laat qua bekendheid een positieve lijn zien. De ambitie is om deze positieve lijn de komende jaren door te zetten
Bron : Registratie dienst OCW

Effectindicator:   

Percentage door JGZ bereikte kinderen in het eerste jaar

Percentage bereik kinderen
Volgens de huidige definitie wordt gekeken naar het percentage bereikte kinderen in het eerste levensjaar en het percentage 4 tot 19-jarigen dat in beeld was bij de jeugdgezondheidszorg. Begin 2018 zijn nieuwe landelijke definities gepubliceerd over het bereik van de jeugdgezondheidszorg door het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid[1]. Om het mogelijk te maken cijfers landelijk en tussen organisaties te vergelijken, is door dit centrum vastgelegd dat het bereik als volgt gemeten moet worden: het percentage kinderen (en ouders) dat gebruikmaakt van de jeugdgezondheidszorg, afgezet tegen het aantal kinderen dat in Den Haag woont. De genoemde percentages gaan nu nog uit van de oude definitie. De nieuwe definitie moet werkbaar worden gemaakt en zal vanaf 2019 worden gebruikt. De percentages zullen daar te zijner tijd op worden aangepast.

Percentage kinderen 4 -19 jaar in beeld bij de JGZ

Bron: Registratie dienst OCW

Kengetal   

Aantal zwerfjongeren

Het kengetal ‘Aantal zwerfjongeren’ betreft niet het aantal per peildatum 1/7/2017 maar nieuwe aanmeldingen over heel 2017. Het kengetal ‘% kinderen dat opgroeit in een huishouden met een inkomen van 110 procent van het Wettelijk sociaal minimum (Wsm)’ is gelijk gebleven.
Het kengetal ‘% jeugdigen tot 18 jaar in jeugdhulp’ is hetzelfde als de gelijknamige beleidsindicator hieronder. Het percentage jongeren met jeugdhulp bedraagt op 1 juli 2017 11,6%. Dit kan niet vergeleken worden met de realisatie over heel 2016 (realisatie 13,9%, in de programmarekening 2016 stond op basis van de toen bekende cijfers een realisatie van 11,9%). Over het eerste half jaar van 2016 bedraagt het percentage jongeren met jeugdhulp nu 10,6%. In de eerste helft van 2017 (realisatie 11,6%) is dit percentage dus met 9% gestegen ten opzichte van de eerste helft van 2016. De cijfers zijn afkomstig van het CBS en worden meermaals geactualiseerd op basis van de actuele productiecijfers van jeugdhulpaanbieders. De uitkomst is pas betrouwbaar als alle declaraties verwerkt zijn.

%kinderen dat opgroeit in een huishouden met een inkomen tot 110 procent van het wettelijk sociaal minimum

% jeugdigen tot 18 jaar in jeugdhulp

Bron: OCW Den Haag

Beleidsindicatoren   

Jongeren met een delict  voor de rechter

Bron:  Verweij Jonker Instituut 'Kinderen in Tel'

Jongeren met Jeugdhulp

CBS

Jongeren met Jeugdbescherming

Jongeren met Jeugdreclassering

9.  Buitenruimte
Prestatie-indicator:   

Aantal bomen in de openbare ruimte

GISIP

Effectindicator:   

Kwaliteit schoon

Monitoring Uitvoeringsplan 'Schone stad'

Leefbaarheid

Veiligheidsmonitor, Ministerie Veiligheid en Justitie

Waardering groen in de buurt, waardering meest gezochte speelvoorziening

Stadsenquête

10. Sport

Prestatie-indicator:   

Aantal deelnemers laagdrempelige sportstimuleringsprojecten

Bron: 1. som aantallen uit inhoudelijke rapportages combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches
Toelichting: De gemeente ondersteunt sportstimuleringsprojecten onder andere met combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches. Hiermee beoogt de gemeente dat meer mensen gaan sporten. We meten het aantal deelnemers aan deze projecten en daarmee het bereik en de impact.

Aantal topsporters/talenten per jaar 2

Bron: 2. topsporters met status opgave NOC*NSF
Toelichting:
Om het succes van het Haagse topsportbeleid te meten, houdt de gemeente bij hoeveel topsporters en talenten er in Den Haag zijn. Het gaat om sporters met een formele topsportstatus van NOC*NSF. Alleen als we het aantal gevestigde topsportprogramma’s en regionale trainingscentra uitbreiden, groeit het aantal topsporters substantieel. Buiten die programma’s zijn er incidenteel in Den Haag wonende topsporters die elders hun topsport- of talentprogramma volgen.

Prestatie-indicator:   

Tevredenheid bezoekers gemeentelijke sporthalen

Bron: Stadspanel
Toelichting : Zijn bezoekers tevreden over de voorzieningen?
Bezoekers geven de sporthallen en zwembaden een ruime voldoende. Dat blijkt uit metingen van de gemeente naar de tevredenheid over de bereikbaarheid, netheid en veiligheid van deze sportvoorzieningen. In 2019 blijven we investeren in onderhoud, gastheerschap en kwaliteit van dienstverlening om de tevredenheid minimaal op niveau te houden.

Tevredenheid bezoekers gemeentelijke zwembaden

Percentage vitale verenigingen

Bron: tweejaarlijks vitaliteitsonderzoek gemeente

Toelichting

Effectindicator Vitale sportverenigingen
De gemeente blijft sportverenigingen intensief ondersteunen. Vitale verenigingen zijn beter in staat sportactiviteiten voor leden en buurtbewoners te organiseren. Een goed aanbod van sportactiviteiten draagt weer bij aan de sportdeelname.  Daarom ondersteunt de gemeente sportverenigingen in hun vitaliteit door aanbod van cursussen en projectmanagers voor specifieke tijdelijke opgaven van een vereniging. De vitaliteitsscore wordt samengesteld uit de score op een aantal indicatoren (financiën, beleid, organisatiestructuur, vrijwilligers, maatschappelijke rol en dergelijke).

Kengetal   

Percentage Hagenaars dat meer dan 12 keer per jaar sport (RSO-definitie)

Bron: Stadspanel
Toelichting:
Kengetal Hoeveel Hagenaars sporten elke maand?
De gemeente houdt bij hoeveel procent van de Haagse bevolking tussen de 16 en 70 jaar aan sport doet. Conform de landelijke definitie is iemand sporter als hij/zij minimaal 12 keer per jaar sport. Het percentage wordt jaarlijks gemonitord. De sportdeelname is van vele factoren afhankelijk en wordt niet alleen door het beleid van de gemeente gestuurd.

Kengetal Hoeveel sportende Hagenaars lid sportvereniging?
Sportverenigingen zijn organisaties van, voor en door Hagenaars zelf. Ze vormen de ruggengraat van de Haagse sportinfrastructuur en zorgen voor verbinding tussen mensen. Door het aantal leden van sportvereniging te meten, wordt duidelijk hoe het gesteld is met de centrale rol van sportverenigingen voor de sport en voor de stad.

Het percentage Hagenaars dat lid is van een sportvereniging

Beleidsindicatoren   

Percentage respondenten dat niet of minder dan 1x per week sport

Bron Gezondheidsenquête (CBS, RIVM)
Toelichting : Hoeveel mensen sporten minder dan één keer per week?
Deze beleidsindicator is verplicht vanuit het Rijk. Het RIVM meet welk percentage van de bevolking niet of minder dan één keer per week sport. Omdat het RIVM dit niet doet volgens de landelijke richtlijnen (RSO) is dit percentage niet te vergelijken met het bovenstaande percentage sportdeelname.

11. Economie

Prestatie-indicator:   

College doelstelling 10.000 extra banen

Werkgelegenheidsregister Haaglanden met bewerking van DSO / Economie

Kengetal   

Aantal banen in Den Haag

WRH

Faillissementen en starters

KVK

Aantal internationale instellingen

CBS
Bron: aantal banen: Werkgelegenheidsregister Haaglanden.  Faillissementen en starters: Kamer van Koophandel, bewerking DSO/PSO.  Economische groei: CBS op basis van voorlopige cijfers 2014. CR betekent COROP gebied (COördinatiecommissie Regionaal OnderzoeksProgramma).

Bruto binnenlands product t.o.v. voorgaand jaar

CBS

Internationale instellingen NGO /Expatservice

Bron: Bureau Internationale Zaken

Effectindicator:    

Hotelgasten en ondernemersklimaat

Nulmeting is 2014, behalve voor waardering ondernemersklimaat. Deze kent nulmeting 2013.

Hotelgasten en -overnachtingen: CBS Hotels, gasten en (zakelijke) overnachtingen. 12 maadsperiode okt - okt
Ondernemersklimaat: MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland, LexNova. In opdracht van MKB Nederland.

Toelichting: *) vanaf de meting van dec 2017/jan 2018 is het MKB ingeperkt tot ondernemers met meer dan één werknemer, dus exclusief éénpitters. Hierdoor ontstaat een trendbreuk tov voorgaande metingen. Op basis van de herziene afbakening bedraagt het waarderingscijfer over 2016 met terugwerkende kracht 6,8.         

Beleidsindicatoren   

Functiemenging

LISA

Bruto Gemeentelijk product

CBS

Vestigingen van bedrijven

LISA

Banen

LISA

12. Mobiliteit

Prestatie-indicator:   

Fietspaden, fietsstroken en fietsparkeerplekken

Bron: DSO Verkeersonderzoek

Effectindicator:    

Weglengte

Bron: Weglengte: Nationale Databank Wegverkeer (NDW), bewerking ARS
Toplocaties: Dienstregeling HTM per einde jaar
Verplaatsingen: Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OVIN)/CBS
Parkeerdruk: Tellingen stilstaand verkeer. DSO/PSO

Toplokaties (HNM)

Parkeerdruk

13. Stadsontwikkeling en wonen

Prestatie-indicator:   

Aantal gereed gemelde verblijfsobjecten etc.

" 'Bronnen: De cijfers van voorraadmutaties in de BAG (WO 15 en WO 55 formulieren) hebben betrekking op woningen. De term voor woningen in de landelijk gehanteerde Basisadministratie Gebouwen (BAG) is verblijfsobjecten.  
- Aantal sociale huurwoningen: voorraadbestanden Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH)
- % sociaal: berekend op basis van de voorraadmutaties BAG en de voorraadbestanden SVH.
- Kantorentransformatie: Interne registratie, er is alleen beleid aanwezig op de totale transformatie van 75.000 m2 en het deel naar woningen van 50.000 m2.    "            

Topindicator:   

Woning voorraad

CBS woningvoorraad ontwikkeling op basis van CBS opgave 2013. Bewerking DSO/PSO (inclusief eenheden)            

Effectindicator:   

Aantal m2 vervallen kantoorruimte

Bron: Steenworp (2014)   
Toelichting: Het aantal m² bvo kantoorruimte dat gedurende een jaar als aanbod is vervallen (verhuurd, uit de markt genomen, functiewijzing) is het gevolg van handelen van marktpartijen en is niet te begroten

Aantal koopwoningen e.d.

Bron: Aantallen koopwoningen, particuliere huurwoningen en huurwoningen van toegelaten instellingen: Onroerende Zaakbelasting
Aantallen huurwoningen SVH  tot huurprijsgrens en aftoppingsgrens:  Voorraadbestanden woningcorporaties SVH, bewerking DSO/PSO
* In afwachting van de vaststelling van de prestatieafspraken tussen de gemeente en SVH corporaties

Toelichting: Deze effect indicator geeft de ontwikkeling in de woningvoorraad weer. Veranderingen in de woningvoorraad treden niet alleen op door toevoeging van woningen. Ook andere processen, zoals uitponden en het aanpassen van huren zijn van invloed op de samenstelling van de woningvoorraad. In de bovenstaande tabel is een uitsplitsing gemaakt naar koopsector, particuliere huursector en corporatiesector. Voor de corporatiesector is een nadere uitsplitsing gemaakt. Bij de eerste uitsplitsing gaat het om alle woningen van toegelaten instellingen in Den Haag. Hieronder vallen ook woningen van corporaties die een huurprijs hebben > € 710,68 en dus in de vrije huursector vallen. Vervolgens is een nog smallere definitie genomen van alleen bij de SVH aangesloten corporaties en alleen huurwoningen met een huurprijs tot de aftoppingsgrens (dit is de voor de doelgroep betaalbare voorraad, de voorraad van belang voor het passend toewijzen). En tot slot de huurwoningen van bij de SVH aangesloten corporaties met een huurprijs tot de huurprijsgrens van € 710,68.

Kengetal   

Aantal woningzoekenden aangesloten SVH

Verhuur-gegevens SV            

Aantal verkochte woningen via een NVM Makelaar

NVM            

Aantal huishoudens

BRP            

Bronnen zijn - waar nodig -  bewerkt door gemeente.             

Kengetal   

Waardeontwikkeling woningen en niet-woningen

Bron: CBS, Waarde onroerende zaken van woningen en niet-woningen.

Beleidsindicatoren   

Gemiddelde WOZ waarde                                                

www.waarstaatjegemeente.nl CBS; peildatum taxatie 1-1-2016 (Gemiddelde woningwaarde 2017, data van 2017 is nader voorlopig)

Nieuw gebouwde woningen                                            

www.waarstaatjegemeente.nl ABF/SYSWOF

Demografische druk

www.waarstaatjegemeente.nl

14. Stadsdelen, integratie en dienstverlening,

Prestatie-indicator:
Percentage klanten die binnen de (vast)gestelde normtijden worden geholpen

Bron

CCO, GBOS, Google Analytics.

Effectindicator:
bezoekers Den haag.nl ( click, call en Face)

Bron

Klanttevredenheids- onderzoek (Ipsos Synovate)

Kengetal:
Aantal klantcontacten

Via www.denhaag.nl

Google Analytics

Via 14070

Avaya

Via balies en stadsdeelkantoren

GBOS

15. Financiën

Effectindicator:   

Positie op de ranglijst van gemeentelijke woonlasten van de grote gemeenten.

Nulmeting COELO rapport 2017 – ambitie Den Haag Positie 3

4.1 Lokale heffingen
Beleidsindicatoren   

Gemeentelijke woonlasten
eenpersoonshuishouden

Waar staat je gemeente?

Gemeentelijke woonlasten
meerpersoonshuishouden

[1]   Publicatie Nederlands Centrum jeugdgezondheidszorg  2018  ‘Ben ik in Beeld’  www.ncj.nl/