Begroting 2019

Overhead

Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken?

Het doel van het overzicht overhead is om de overhead bij de gemeente beter zichtbaar te maken. Daarnaast ontstaat beter inzicht in de directe kosten die de gemeente maakt voor het leveren van haar producten en het halen van haar doelstellingen binnen de beleidsprogramma’s. Ook kan door het hanteren van een eenduidige systematiek een betere vergelijking met andere gemeenten worden gemaakt. Het overzicht van het totale apparaat en de kosten van het primaire proces zijn toegelicht in de bedrijfsvoeringparagraaf. Hiermee wordt de raad inzicht geboden in de omvang en aard van de totale apparaatslasten van de gemeente Den Haag.

De beoogde effecten zijn:

 • Een transparant inzicht in de omvang en samenstelling van de overhead;
 • Een efficiënte en effectieve ondersteuning van het primair proces.

Het begrip overhead

Voor de definitie van Overhead wordt aangesloten bij het BBV:
Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van het primaire proces. Overhead bestaat uit:

 • Leidinggevenden primair proces (projectleiding valt hierbuiten).
 • Financiën, toezicht en controle gericht op de (eigen) gemeentelijke organisatie.
 • Personeel en organisatie.
 • Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement).
 • Communicatie (interne en externe communicatie, uitgezonderd klantcommunicatie).
 • Juridische zaken (uitgezonderd bezwaar en beroep en primaire taken als vergunningverlening).
 • Informatievoorziening en automatisering (ICT).
 • Facilitaire zaken en huisvesting (inclusief beveiliging).
 • Documentaire informatievoorziening (DIV).
 • Bestuurszaken en bestuursondersteuning.
 • Managementondersteuning primair proces.

NB De kosten van personeel (en goederen en diensten) in het primaire proces worden rechtstreeks doorberekend aan de betreffende activiteiten en programma’s.

Overhead

(bedragen x 1000,-)

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

        272.332

        273.501

        268.486

        266.362

        265.344

Baten

          21.767

          21.764

          21.764

          21.764

          21.764

Saldo exclusief reserves

        250.565

        251.737

        246.722

        244.598

        243.580

Dotaties

                -  

                -  

                -  

                -  

                -  

Onttrekkingen

              900

              150

                -  

                -  

                -  

Saldo inclusief reserves

     249.665

     251.587

     246.722

     244.598

     243.580

Saldo incidentele baten en lasten

              900

              150

                -  

                -  

                -  

Structureel saldo programma

     250.565

     251.737

     246.722

     244.598

     243.580

€ 273.500.778

10,6 %