Begroting 2019

Bezuiniging gemeentelijke apparaatskosten

Bezuiniging gemeentelijke apparaatskosten

In het coalitieakkoord is een taakstelling opgenomen voor de gemeentelijke apparaatskosten. Deze taakstelling loopt op naar € 12 mln. in 2021. Voor 2019 is de taakstelling, op basis van salariskosten, in gelijke mate verdeeld over de diensten. In 2019 starten we met de inhoudelijke invulling van de taakstelling zodat uiteindelijk in 2021 de besparing op de apparaatskosten is gerealiseerd. Dit vatten we in een samenhangende aanpak waarin primair gekeken wordt naar de besparingen ten aanzien van externe inhuur, inkoop, huisvesting en efficiënter werken. In deze integrale aanpak kijken we ook waar we besparingen kunnen realiseren die we kunnen benutten om te investeren in de verdere organisatieontwikkeling: digitalisering van in- en externe dienstverlening, investeren in competenties en werkplezier van onze medewerkers.