Begroting 2019

Informatie- en ICT-beleid

Informatie- en ICT-beleid

I-visie
In 2019 wordt de nieuwe gemeentelijke I-visie vastgesteld die als kader dient voor de wijze waarop de gemeente omgaat met digitalisering van de stad en de digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening en processen. Onderwerpen zoals smart cities, participatie, het gebruik van nieuwe technologie zoals blockchain, de datagedreven gemeente en informatieveiligheid en gegevensbescherming krijgen hierin een centrale plek. Het wordt een brede visie waarin ook nadrukkelijk wordt gekeken naar de kansen die technologie biedt voor oplossingen voor de stedelijke vraagstukken op het gebied van mobiliteit, veiligheid, duurzaamheid en andere beleidsterreinen binnen de gemeente. De I-visie geeft een beeld van de toekomstige ontwikkelingen en noodzakelijke investeringen in de digitalisering van de gemeente en wordt begin 2019 met de gemeenteraad gedeeld.
Bij het opstellen van de I-visie gaan we het gesprek aan met ketenpartners en gebruikers van digitale dienstverlening van de gemeente. We halen de goede voorbeelden op bij andere steden binnen en buiten Nederland en kijken naar de ontwikkelingen bij het Rijk (nieuwe digitale agenda Rijk) en de VNG (Samen Organiseren).

Vernieuwing IT-infrastructuur
Om de ambities waar te maken, zijn investeringen in de gemeentelijke IT-infrastructuur nodig. De werkplek wordt vernieuwd om de transitie naar de mobiele ambtenaar te faciliteren. Hiervoor is het masterplan Infraprojecten opgesteld. Het netwerk wordt gemoderniseerd om burgers, bedrijven, overheden en ambtenaren binnen en buiten de gemeentelijke grenzen te verbinden. Er wordt geïnvesteerd in cybersecurity en de betrouwbaarheid en flexibiliteit van het datacenter. Ten slotte gaan we continu verbeteren om de vernieuwde omgevingen up-to-date te houden en nieuwe technologische ontwikkelingen eenvoudig te kunnen integreren binnen de Haagse IT-infrastructuur.
Om de (mobiele) ambtenaar over de benodigde informatie te laten beschikken, gaan we in 2019 verder met digitaal samenwerken. Medewerkers van de gemeente kunnen hierdoor plaats-, tijd- en locatieonafhankelijk door de hele organisatie heen documenten delen en gezamenlijk bewerken. In 2018 maken 5.000 medewerkers van deze omgeving gebruik, in 2019 komen daar nog eens 1.000 medewerkers bij.

Informatieveiligheid en gegevensbescherming
Ook in 2019 is er volop aandacht voor de bewustwording bij medewerkers over informatieveiligheid, gegevensbescherming (privacy) en datalekken. De game Gegevensweg krijgt een vervolg. Gegevensweg is in 2018 met succes geïntroduceerd en zorgt spelenderwijs voor meer kennis bij medewerkers over deze belangrijke onderwerpen. Voor de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het tienstappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens gevolgd. De uitvoering is een continu proces en wordt ook in 2019 voortgezet.

In 2019 wordt het vernieuwde beleidskader informatieveiligheid door het college vastgesteld. Uiteraard zorgen we ervoor dat onze systemen minimaal aan de geldende normen voldoen en dat we noodzakelijke vernieuwingen in de infrastructuur doorvoeren. Security is, naast vrede en recht, een sterke pijler van de Haagse economie. Met de voortrekkersrol die Den Haag op het gebied van cybersecurity wil innemen, is de interne dataveiligheid van de gemeente dan ook een speerpunt. Daarbij wordt verbinding gezocht met de regiogemeenten. Ook is er kennisdeling met onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijven en overheden in stad en regio. Dit zijn onder meer de The Hague Security Delta, de nationale politie en ministeries, maar ook burgers en het midden- en kleinbedrijf.