Begroting 2019

Sport

Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken?

Iedere Hagenaar een leven lang sportief in beweging. Dat wil de gemeente bereiken met dit programma. Den Haag streeft ernaar dat dagelijks bewegen en regelmatig sporten voor alle inwoners vanzelfsprekend is. Steeds meer Hagenaars zijn de afgelopen jaren gaan sporten en bewegen. Goed voorbeeld doet goed volgen. Komende jaren wil de gemeente nog meer Hagenaars verleiden tot een actieve leefstijl: mannen en vrouwen, jong en oud, met en zonder handicap, afkomstig uit alle delen van Den Haag. Wij willen Den Haag nog meer sport-minded maken. Dit doen we met:

  • uitstekende sportaccommodaties zoals de zwembaden, sportvelden en sporthallen,
  • een bloeiend en gezond verenigingsleven  
  • een breed ambitieus sportklimaat met daarbinnen het gericht activeren van specifieke doelgroepen.

Den Haag is ambitieus op het gebied van sport, omdat sport de stad sterker maakt. Mede door voldoende sportieve mogelijkheden ervaren inwoners Den Haag als een prettige stad om in te leven. Sport is bovendien één van de krachtigste middelen om onze samenleving levendig en vitaal te maken. Meedoen, mee-organiseren en meebeleven verbindt groepen mensen. Met elkaar sporten, in competitieverband, recreatief of gewoon lekker in een parkje verbindt mensen. Met het ondersteunen van sport zorgt Den Haag voor een goed leefklimaat, gezonde, energieke burgers en werkgelegenheid.

10 - Sport

(bedragen x 1000,-)

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

          54.030

          49.812

          55.087

          48.678

          48.153

Baten

           8.976

           8.019

           8.019

           8.019

           8.019

Saldo exclusief reserves

          45.054

          41.793

          47.068

          40.659

          40.134

Dotaties

                -  

                -  

                -  

                -  

                -  

Onttrekkingen

           2.116

              735

           1.345

                -  

                -  

Saldo inclusief reserves

      42.938

      41.058

      45.723

      40.659

      40.134

Saldo incidentele baten en lasten

           3.073

              735

          -1.655

                -  

                -  

Structureel saldo programma

      46.011

      41.793

      44.068

      40.659

      40.134

 
De gemeente begroot in 2019 € 50 mln. aan uitgaven voor sport. De uitgaven bestaan voor het grootste deel uit personeelskosten, onderhoudskosten en subsidies. Denk bij de personeelskosten aan zwemonderwijzers, sporthalbeheerders en onderhoudsmedewerkers. Het onderhoud heeft betrekking op binnen- en buitensportvoorzieningen. Inkomsten komen vooral uit het verhuren van zwemwater, sporthallen en sportvelden aan verenigingen en particulieren. Daarnaast leveren toegangskaartjes en leskaarten in zwembaden geld op.

Het sportprogramma kent 2 activiteiten:

  • Sport- en spelaccommodaties.
  • Sportbeleid en activering.

Per activiteit wordt bij prestaties een nadere toelichting gegeven.

€ 49.812.000

1,9 %