Begroting 2019

College en bestuur

Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken?

De burgemeester, Het college van burgemeester en wethouders vormt samen met de raad het Haags gemeentebestuur. De raad stelt de kaders vast van het beleid, het college zorgt dat dit beleid wordt uitgevoerd.

Onder dit programma vallen de activiteiten en kosten van burgemeester en wethouders. Verder vallen hieronder de gemeentelijke bijdragen aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Programma op hoofdlijnen

02 - College en Bestuur

(bedragen x 1000,-)

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

          10.212

           9.317

           7.779

           7.786

           8.046

Baten

                -  

           1.200

                -  

                -  

                -  

Saldo exclusief reserves

          10.212

           8.117

           7.779

           7.786

           8.046

Dotaties

                -  

                -  

                -  

                -  

                -  

Onttrekkingen

                -  

                -  

                -  

                -  

                -  

Saldo inclusief reserves

      10.212

        8.117

        7.779

        7.786

        8.046

Saldo incidentele baten en lasten

                -  

           1.200

                -  

                -  

                -  

Structureel saldo programma

      10.212

        9.317

        7.779

        7.786

        8.046

Het college van burgemeester en wethouders (B en W) realiseert in 2019 € 9.3 mln. aan lasten voor de uitvoer van dit programma. De lasten worden geheel gedekt uit de algemene middelen. In 2019 is incidenteel sprake van een begroot voordeel van € 1,2 mln. Dit heeft te maken met het voorziene liquidatiesaldo van het voormalig Stadsgewest Haaglanden.

De uitvoer van het programma zal voor ca 39% plaatsvinden op het gebied van bestuurlijke samenwerking. Het gaat om de bijdrage aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (€ 2,58 per inwoner in 2019) en de contributie aan de VNG. De overige 61% zijn de kosten van het college van burgemeester en wethouders en kabinet en protocol. Hierbinnen wordt in 2018 en 2019 ook het Joods eerherstel uitgevoerd (€ 1,3 mln.).

€ 9.316.592

0,4 %