Begroting 2019

Inkoop

Inkoop

De inkoopuitgaven van de gemeente Den Haag beslaan met meer dan € 900 mln. bijna de helft van de gemeentelijke begroting. Door deze omvang vormt inkoop een belangrijk sturingsinstrument om gemeentelijke maatschappelijke doelen  te realiseren. Doelmatigheid van de inkoop staat voorop. Samen met de professionalisering van de inkoop kan de inkoopfunctie een bijdrage leveren aan de gemeentelijke taakstelling van € 12 mln. in 2022.

Inkooporganisatie
Professionalisering dienstverlening
Het Haagse Inkoopprofessionaliseringsprogramma (HIP 2020) richt zich in 2019 op een kwaliteitsslag. Onderdelen van de inkoopfunctie die geprofessionaliseerd gaan worden zijn onder meer: contractbeheer, contract- en leveranciersmanagement, opdrachtgeverschap, categoriemanagement, het (bestel)proces, informatievoorziening en een opleidingsprogramma voor inkoopadviseurs en stakeholders van inkoop.

Informatievoorziening
Met de komst van een strategische afdeling komen er ook gemeentebrede inkoopanalyses. Speerpunt voor 2019 is het creëren van meer zicht en sturing op de inkoop door het verbeteren en stroomlijnen van al inkoopanalyses, waardoor het nog beter mogelijk wordt om inkoop als instrument te kunnen toepassen.

Actieplan Maatschappelijk verantwoord inkopen
Met de uitvoering van het actieplan Maatschappelijk verantwoord inkopen levert inkoop een bijdrage aan 3 kernthema’s uit het coalitieakkoord:

•   Groei van de stad: in 2019 gaan we de afstemming met het midden- en kleinbedrijf intensiveren door periodiek te overleggen en bijeenkomsten te organiseren over actuele onderwerpen en innovaties. We blijven de communicatie over aanbestedingen verbeteren, onder meer via de website ‘Zaken doen met de gemeente Den Haag’.
•   Iedereen doet mee: we gaan onderzoeken hoe we meer uit social return kunnen halen door betere controle op de naleving van de social return/verplichtingen. Tevens wordt onderzocht hoe het beleid kan worden verbreed tot sociaal inkopen.
•   Duurzaamheid: door duurzaamheidscriteria nog consequenter toe te passen, werken we aan het terugdringen van de CO2-uitstoot, verbetering van de luchtkwaliteit, beperking van ons grondstoffengebruik en instandhouding van de biodiversiteit. Kansrijke inkoopcategorieën zijn hierbij de bouw, energie, ICT en voedsel. Daarnaast is de gemeente Den Haag als internationale stad van vrede en recht moreel verplicht om zoveel mogelijk de inzet van kinderarbeid en erbarmelijke arbeidsomstandigheden te voorkomen door middel van toepassing van de Internationale Sociale Voorwaarden. We gaan uitwerken op welke trajecten ingezet kan worden op deze ISV en ervoor zorgen dat het ambtelijk apparaat daar goed over is geïnformeerd en over de juiste instrumenten beschikt. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de landelijke aanpak van Rijk en PIANOo (Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat). Verder wordt ingezet op innovatiegerichte inkoop waarbij nieuwe ontwikkelingen en innovaties in de markt zoveel mogelijk worden benut om tot betere oplossingen te komen.

Inkoopontwikkelingen en aanbestedingen per domein
Inkoopontwikkelingen
Inkoopontwikkelingen die voor alle domeinen spelen, zijn: het verstevigen van de aansluiting op de markt door organisatie van en participatie in periodieke marktdagen, het inrichten van accountmanagement, het  aanstellen van experts voor de gemeentelijk maatschappelijke doelen en het professionaliseren van capaciteitsmanagement.

Verwachte Europese aanbestedingen (per domein)

Een actueel overzicht van de aanbestedingen is terug te vinden op de Aanbestedingskalender van de gemeente. Een greep uit de belangrijkste aanbestedingen voor de komende periode:

  • Binnen het fysiek domein:
  • Europese aanbesteding voor een parkeergarage, woningen en bedrijfsruimten Trekvlietzone 1B.
  • Europese aanbesteding herontwikkeling Noordboulevard Scheveningen.
  • Europese aanbesteding tramlijn 1 Scheveningen.

•   Binnen het sociaal domein:

  • Aanbesteding Jeugd 2020 (in H10 verband). Hierbij wordt resultaatgericht in plaats van productgericht ingekocht; dit betekent een substantiële wijziging voor zowel aanbieders als de gemeente.
  • Aanbesteding doelgroepenvervoer, met alle vervoersvormen in één aanbesteding (zoals recent ook in Rotterdam is gebeurd). Hierbij wordt maximaal gebruik gemaakt van de expertise van de markt.
  • Aanbesteding Wmo maatwerkarrangementen. In voorbereiding op deze aanbesteding wordt momenteel gewerkt aan een categorieplan met een integrale aanpak voor alle betreffende productgroepen.

•   Binnen het bedrijfsvoering- en dienstverleningsdomein:

  • Europese aanbesteding kantoormeubilair.

Europese aanbesteding hardware voor werkplekken.