Begroting 2019

Cultuur en bibliotheek

Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken?

Kunst en cultuur zijn van groot belang voor de samenhang, identiteit en ontwikkeling van de stad. De stad is de motor van innovatie en economische groei en de cultuursector is een van de hofleveranciers van de benodigde brandstof. Musea, podia en festivals trekken bezoekers van binnen en buiten de stad. Het culturele leven is dan ook van groot belang voor het economische vestigingsklimaat van stad en regio. Den Haag is een cultuurstad van betekenis en bezit een brede culturele infrastructuur van lokaal, regionaal en (inter)nationaal niveau. Met een uniek en dynamisch palet aan kunst en cultuur in de verschillende disciplines. Met dit programma willen we een veelzijdig aanbod bieden dat aantrekkelijk is voor een breed publiek. Daar sluit onze inzet op cultuurparticipatie en cultuureducatie op aan. De basis voor ons beleid vormt het ‘Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020’. Speerpunten zijn: een breed publieksbereik, talentontwikkeling, artistieke vernieuwing en het creëren van een goed makersklimaat.

05 - Cultuur en Bibliotheek

(bedragen x 1000,-)

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

        105.499

        105.109

        103.855

        103.125

        105.200

Baten

           7.737

           7.737

           6.947

           6.947

           6.947

Saldo exclusief reserves

          97.762

          97.372

          96.908

          96.178

          98.253

Dotaties

                -  

                -  

                -  

                -  

                -  

Onttrekkingen

                -  

                -  

                -  

                -  

                -  

Saldo inclusief reserves

      97.762

      97.372

      96.908

      96.178

      98.253

Saldo incidentele baten en lasten

800

-1.040

-840

Structureel saldo programma

      98.562

      96.332

      96.068

      96.178

      98.253


In het coalitieakkoord 2018 - 2022 is een intensivering opgenomen voor het programma Cultuur. Voor 2019-2020 gaat het om het voortzetten van de incidentele financiering van diverse cultuurinstellingen (de amendementsgelden Lakerveld). De voortzetting van de financiering draagt bij aan de verdere ontwikkeling en versterking van  de betrokken instellingen onder andere op het vlak van de bedrijfsvoering en het ondernemerschap.  De instellingen vergroten met hun activiteiten het diverse aanbod voor de diverse inwoners van de stad Den Haag.  Voor 2019 is een bedrag van € 0,5 mln. opgenomen voor de komst van popmuseum RockArt naar Den Haag. Vanaf 2019 tot en met 2022 is een jaarlijks bedrag opgenomen van € 1 mln. voor extra projectsubsidies en amateurkunst. Daarnaast wordt vanaf 2021 structureel € 1 mln. extra budget toegekend voor het Kunstenplan.

€ 105.109.308

4,1 %