Begroting 2019

Stadsdelen, integratie en dienstverlening

Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken?

De stadsdeelorganisatie heeft dagelijks contact met bewoners, bedrijven en instellingen. De stadsdelen zijn erop gericht om actief met bewoners, bedrijven en instellingen de sociale en fysieke leefbaarheid in de wijken te versterken. De stadsdeelorganisatie speelt snel en flexibel in op actuele ontwikkelingen op wijkniveau. De stadsdeelorganisatie is ook verantwoordelijk voor de aansturing van de organisaties en de activiteiten op het gebied van welzijn en leefbaarheid.  De stadsdeelorganisatie speelt een belangrijke rol als klankbordgroep en voor de informatievoorziening voor de wijk en buurt. Wij willen die rol van de stadsdeelorganisatie in samenwerking met de beleidsdiensten verder uitbouwen. Wij willen daarnaast Hagenaars zo veel mogelijk actief betrekken bij beslissingen die voor hen relevant zijn, zoals de inrichting van de buurt.

Met dit programma wil de gemeente bereiken dat in Den Haag inwoners en ondernemers centraal staan. De gemeente is toegankelijk voor alle inwoners en ondernemers. Onze dienstverlening is snel en op maat. Wie met een ingewikkeld probleem zit en er zelf niet uitkomt, kan rekenen op persoonlijke ondersteuning en betekenisvol contact. Goede dienstverlening is niet alleen goed voor de stad en haar inwoners, maar is ook richtinggevend voor de gemeentelijke organisatie.

Doelen 2019
In de coalitieperiode 2018-2022 ligt de focus op: Een betere dienstverlening door een wendbare ambtelijke organisatie die producten sneller, eenvoudiger en toegankelijker levert. Daarnaast vormen we als gemeente een inclusieve stad waarin iedereen participeert. Voor het jaar 2019 hebben we de volgende concrete doelen:

  • De bezoekers on- en offline bezoekers van de gemeente Den Haag worden op een adequate manier geholpen, waarbij de prestatie-indicatoren leidend zijn bij de dienstverlening
  • De dienstverlening en participatie wordt zoveel mogelijk vanuit het perspectief van de bewoner en ondernemer georganiseerd. We maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van de kennis bij deze mensen;
  • Er wordt gewerkt aan de wijkprogramma’s voor 2020 tot en met 2023. Op basis van informatie die tot stand is gekomen met bewoners, partners en ondernemers in de wijken  worden de prioriteiten bepaald
  • De nieuwe nota’s op het gebied van dienstverlening en op het gebied van ICT moeten zorgen dat diensten en producten meer tijd en plaats onafhankelijk (digitaal) geleverd worden. Inwoners en bedrijven moeten daarbij optimale toegang hebben tot informatie
  • In 2020 zal de gemeente verantwoordelijk worden voor de inburgeringsplichtigen. In het komend jaar zal daarop zo veel mogelijk worden voorgesorteerd;
  • Het meldpunt antidiscrminatie zal worden geëvalueerd en, waar mogelijk, van nieuwe initiatieven voorzien.

Het programma Taal in de buurt richt zich in 2019 op de werving , het succesvol doorlopen van  taaltrajecten en de doorstroom naar hogere vervolgtrajecten.

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

(bedragen x 1000,-)

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

        111.502

          97.688

          96.538

          96.730

          96.707

Baten

          15.364

          11.326

          10.629

          10.723

          10.378

Saldo exclusief reserves

          96.138

          86.362

          85.909

          86.006

          86.328

Dotaties

                -  

                -  

                -  

                -  

                -  

Onttrekkingen

                -  

                -  

                -  

                -  

                -  

Saldo inclusief reserves

      96.138

      86.362

      85.909

      86.006

      86.328

Saldo incidentele baten en lasten

                -  

                -  

                -  

                -  

                -  

Structureel saldo programma

      96.138

      86.362

      85.909

      86.006

      86.328

In 2019 zijn de lasten op dit programma ruim € 97 mln. Ten opzichte van 2018 is dit voornamelijk gedaald door afname van de rijksafdracht voor legesproducten en door de benodigde afbouw in bijbehorende apparaatslasten. Die daling is in 2020 ook nog zichtbaar. Tevens waren tot en met 2018 incidentele middelen in dit programma opgenomen voor de wijkaanpak. De baten op dit programma nemen af als gevolg van lagere legesinkomsten door de verwachte afname in afgifte van reisdocumenten en rijbewijzen. Verderop in dit programma wordt toegelicht op welke wijze het college voornemens is met deze lagere legesinkomsten om te gaan.

 
In dit programma zal in 2019 € 98 mln. worden besteed. Het grootste deel hiervan betreft de stadsdeelbudgetten. Zo gaat er 29% besteed worden aan buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers, grotendeels betreft dit het professionele welzijnswerk en jeugdwerk. Het stadsdeelbudget voor Openbaar Groen en openluchtrecreatie, waar onder meer het onderhoud van openbaar groen en speelvoorzieningen valt, bedraagt 23%. Het leefbaarheidsbudget, waaruit voornamelijk de subsidies voor verbetering van de leefbaarheid in de buurt worden bekostigd, bedraagt 11%. Aan inrichting en onderhoud van de buitenruimte, voornamelijk onderhoud van wegen en straten, gaat 10% uitgegeven worden. Naast deze benoemde stadsdeelbudgetten worden de overige middelen op dit programma besteed aan Burgerzaken (13%) en aan Integratie en Burgerschap (4%).

Het grootste deel van de lasten op dit programma wordt gedekt uit algemene middelen, circa 87%.Het totaal aan begrote baten komt hoofdzakelijk uit legesopbrengsten, vooral uitgifte reisdocumenten en rijbewijzen. De overige baten, zijnde verhuringen en andere inkomsten zijn beperkt. Het gaat dan enerzijds om verhuringen van accommodaties aan welzijnsinstellingen, verhuringen van gemeentegrond voor gebruik als bouwterrein en het innemen van standplaatsen. Anderzijds zijn het vergoedingen van kabel- en leidingbedrijven voor opbrekingen in de openbare weg.

€ 97.688.285

3,8 %