Begroting 2019

Duurzaamheid, milieu en energietransitie

Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken?

Samen met bewoners; maatschappelijke organisaties en bedrijven werken we aan een schone en gezonde stad. Een stad die duurzaam; klimaat- en toekomstbestendig is. We zijn trots op het groene karakter van Den Haag en willen dit samen met onze bewoners blijvend versterken. Zo blijft Den Haag aantrekkelijk om in te wonen en te werken.

Wat doen we al?
Samen met de stad is er in Den Haag gestart met de energietransitie. Nieuwe woningen en bedrijven worden duurzamer gebouwd en nieuwe bouwvergunningen zijn per 1 juli gasloos. Verder zijn er maatregelen genomen om elektrisch vervoer te stimuleren en te faciliteren. Daarnaast  zijn versteende plekken groener gemaakt en wordt met huishoudelijk afval  zoveel mogelijk afval gescheiden verwerkt.

Wat zijn de activiteiten in 2019?

 • Toekomstsbestendige en gezonde stad: Samen met bewoners; maatschappelijke organisaties en bedrijven maken we van Den Haag een toekomstbestendige en gezonde stad. Daarom wordt er de komende jaren gewerkt aan de verdere verlaging van de CO2 uitstoot. Dit doen we door energie te besparen, gebouwen te isoleren, de bedrijfsvoering te vergroenen en vervoer duurzamer te maken. Samen met partners ontwikkelen we stap voor stap nieuwe duurzame energiebronnen en sluiten hier zoveel mogelijk  bedrijven en woningen op aan. Den Haag gaat ‘van het gas af’.
 • Toekomstbestendige en gezonde stad: In 2019 streven we ernaar om samen met de stad zo veel mogelijk woningen duurzaam te isoleren en klaar te maken voor de aansluiting op duurzame energie. De eerste geothermiebron HAL in zuid west Den Haag zal warmte gaan leveren zodra de aangevraagde vergunning door het ministerie is goedgekeurd.
 • Samen met bewoners en bedrijven worden wijkenergieplannen uitgewerkt. Initiatieven van bewoners en bedrijven worden ondersteund waardoor  het energieverbruik schoner en efficiënter wordt.
 • Gezonde stad: Het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad door elektrisch vervoer te stimuleren, subsidies te verstreken om vervuilende auto’s en brommers te weren en voorbereidingen te treffen om de milieuzone uit te breiden. We richten de stad zo in dat het aantrekkelijker wordt om je lopend; fietsend of met het OV te verplaatsen. Zo wordt de lucht in Den Haag gezonder.
 • Schone stad: Het verhogen van het percentage gescheiden afval en het terugdringen van de hoeveelheid afval.
 • Schone stad: In 2019 vindt de aanbesteding plaats van het verwerkingscontract van huishoudelijk afval. Hierbij stimuleren we bedrijven met innovatieve en duurzame oplossingen de afval verwerking efficiënter en schoner te maken.
 • Schone stad: Het vijfde programma van ondergrondse containers wordt afgerond.
 • Klimaatbestendige stad: het nemen van maatregelen om de gevolgen van extreme neerslag, harde wind en hitte in de stad te beperken.
 • Lerende stad: Voor het basis- en het voortgezet onderwijs worden ook in 2019 diverse activiteiten aangeboden over voedsel, afval, energie, water, groen en de openbare ruimte.

Alleen samen  kunnen we Den Haag in 2030 klimaatneutraal  maken  De gemeente heeft daarbij een regisserende en faciliterende rol. De gemeente begint bij zichzelf en geeft uiteraard het goede voorbeeld door de eigen huisvesting, vervoer en inkoop van goederen en diensten steeds meer te verduurzamen. Enkele voorbeelden zijn:

 • Nieuwe energiecontracten voor groen gas (gas dat gewonnen wordt via vergisting van gft of mest), De verduurzaming van het eigen wagenpark. Aanbesteding voor de inkoop van taxivervoer en het doelgroepenvervoer
 • Binnen de gemeente worden de afvalstromen gescheiden ingezameld.

Het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed (geraamde investeringen van ruim € 6 mln. in 2019, zie paragraaf Vastgoed).
 

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

(bedragen x 1000,-)

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

          86.069

          86.544

          87.499

          84.279

          84.519

Baten

          64.274

          66.755

          67.261

          67.767

          68.273

Saldo exclusief reserves

          21.795

          19.789

          20.238

          16.512

          16.246

Dotaties

           1.000

                -  

                -  

                -  

                -  

Onttrekkingen

              500

           2.750

           3.500

              250

                -  

Saldo inclusief reserves

      22.295

      17.039

      16.738

      16.262

      16.246

Saldo incidentele baten en lasten

             -500

          -2.050

          -1.300

          -4.550

          -4.800

Structureel saldo programma

      21.795

      14.989

      15.438

      11.712

      11.446

 
Binnen dit programma wordt circa 75% van het geld besteed aan afvalverwijdering en afvalstoffenheffing. Daarnaast wordt circa 12% besteed aan Duurzaamheid/Energietransitie en 9% Milieubeleid en –beheer. De belangrijkste bron van  inkomsten is de afvalstoffenheffing.  Deze vormt 74% van de inkomsten op dit programma. Circa 20% wordt gedekt uit de algemene middelen.

€ 86.544.364

3,4 %