Begroting 2019

Onderwijs

Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken?

Met dit programma wil de gemeente ervoor zorgen dat Den Haag een aantrekkelijke onderwijsstad is met goede scholen, goede leraren en innovatief onderwijs.

Nieuwe beleidsagenda
2019 is het eerste volledige jaar van de nieuwe Haagse Educatieve Agenda (HEA) 2018-2022 (RIS 298592). Deze agenda bevat 7 ambities:

  1. Meer kansengelijkheid in het Haagse onderwijs.
  2. Voldoende, bekwame en innoverende onderwijsprofessionals.
  3. Leren samenleven op school.
  4. Onderwijs dat bijdraagt aan de economie van de stad.
  5. Een brede leer- en ontwikkelomgeving.
  6. Voor iedere leerling een passende plek.
  7. Voldoende en toekomstbestendige gebouwen.

De eerste 2 ambities zijn topprioriteiten in het Haags onderwijsbeleid.

Jaarplan 2019
In het najaar van 2018 wordt het HEA jaarplan 2018/2019 (RIS300138) door de raad vastgesteld. Dit is een nieuw instrument dat jaarlijks wordt ingevuld met de voor dat jaar nieuwe of vernieuwde activiteiten, passend bij de ambities van de Haagse Educatieve Agenda. In dit jaarplan staat ook de besteding van de extra middelen die via het nieuwe coalitieakkoord beschikbaar zijn gesteld (lerarenopleiding, laaggeletterdheid en uitbreiding uren voorschoolse educatie).

De geoormerkte middelen van het Rijk

Een aanzienlijk deel van de middelen voor het Haagse onderwijsbeleid komt uit de specifieke Rijksuitkering onderwijsachterstanden. Hiervoor krijgt de gemeente jaarlijks ongeveer € 40 mln. Het Rijk heeft per 2019 een herverdeling van deze middelen voor ogen. De minister van OCW heeft op 26 april 2018 een voorstel voor een nieuwe verdeling naar de Tweede Kamer gestuurd. In het voorstel staat dat het budget voor Den Haag de komende 3 jaar licht stijgt. Daar staat de verplichting tegenover om de voorschoolse educatie voor alle doelgroeppeuters uit te breiden naar 16 uur (nu in Den Haag 12 uur). Dit kan niet budgetneutraal worden uitgevoerd. In het nieuwe coalitieakkoord wordt daarom de komende 4 jaar jaarlijks € 1,8 mln. beschikbaar gesteld om dit op te vangen.

Prestatie-indicatoren
Met de nieuwe Haagse Educatieve Agenda 2018-2022 is een verschuiving van de ambities ten opzichte van de eerdere agenda ingezet. In dat kader wordt in dialoog tussen schoolbesturen, instellingen voor kinderopvang en de gemeente opnieuw gekeken naar de prestatie-indicatoren. Daarbij gaat het om de vraag: welke informatie is nodig om te zien of ambities worden bereikt en of het beleid moet worden bijgesteld? In 2019 komt een nieuw onderzoeksprogramma met een doorlopend actueel gehouden monitor en verschillende verdiepende onderzoeken. Dit programma wordt in het najaar aan de raad gepresenteerd, waaronder de nieuwe indicatoren.

06 - Onderwijs

(bedragen x 1000,-)

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

        144.232

        140.470

        137.749

        132.475

        129.307

Baten

          56.176

          51.415

          51.325

          51.325

          51.325

Saldo exclusief reserves

          88.056

          89.055

          86.424

          81.150

          77.982

Dotaties

           3.400

                -  

                -  

                -  

                -  

Onttrekkingen

           6.422

           5.800

           6.777

           2.364

                -  

Saldo inclusief reserves

      85.034

      83.255

      79.647

      78.786

      77.982

Saldo incidentele baten en lasten

           5.237

           2.500

           3.977

             -436

          -2.800

Structureel saldo programma

      90.271

      85.755

      83.624

      78.350

      75.182

 

€ 140.470.000

5,4 %