Begroting 2019

Gemeentelijke inkomsten

Gemeentelijke inkomsten

De gemeente Den Haag heeft over 2019 circa € 2.582.7 mln. aan baten begroot. De verdeling van deze gemeentelijke baten in 2019 is als volgt:

Baten

Baten begroting 2019(x € 1 mln.)

1. Algemene dekkingsmiddelen

1.547,8

2. Specifieke uitkeringen

397,1

3. Tarieven, leges en heffingen

147,5

4. Bouwgrondexploitatie

86,0

5. Onttrekkingen aan reserves

 258,9

6. Overige inkomsten

145,4

Totaal

2.582,7

Een toelichting op de gemeentelijke inkomsten wordt hieronder per onderdeel gegeven.

 1. Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen van de gemeente bestaan uit:

Algemene dekkingsmiddelen

Baten begroting 2019 (x € 1 mln.)

Algemene uitkering Gemeentefonds

1.155,2

Sociaal deelfonds

140,8

Onroerend Zaakbelasting (incl. WOZ)

92,4

Hondenbelasting

2,2

Toeristenbelasting

10,9

Precariobelasting

16,3

Parkeerbelasting

62,5

Dividend (beleggingen)

24,8

Rente

23,0

Erfpachtinkomsten

16,8

Overige dekkingsmiddelen

2,9

Totaal

1.547,8

Uitkering uit het gemeentefonds

Ruim 44,5% van de begrote gemeentelijke inkomsten komt uit het gemeentefonds ( € 1.155,2 mln.). Deze middelen zijn in principe vrij besteedbaar, al moet de gemeente natuurlijk rekening houden met doorlopende verplichtingen en met voorgeschreven wettelijke taken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken verstuurt elk jaar drie circulaires over het gemeentefonds (in maart, mei en september). Die circulaires zijn openbaar op www.minbzk.nl. De gemeente maakt op basis van die circulaires eigen inschattingen over de verwachte uitkering. Het gemeentefonds groeit mee met de rijksuitgaven. Als het Rijk meer uitgeeft, dan gaat er ook extra geld naar het gemeentefonds.

Gemeentelijke belastingen
De begrote inkomsten uit gemeentelijke belastingen (de OZB, toeristen-, precario- en hondenbelasting) bedragen € 121,8 mln., dat is circa 7,9% van de algemene middelen, oftewel 4,7% van het totaal aan inkomsten van de gemeente. Een nadere toelichting hierop staat beschreven in de paragraaf 4.1 Lokale heffingen.

Inkomsten van rente en dividend
Ook heeft de gemeente rente-inkomsten op leningen. Voor 2019 wordt aan rente-inkomsten op verstrekte leningen € 23 mln. verwacht. Tegelijk heeft de gemeente ook rentelasten van circa € 13 mln.. De gemeente ontvangt dividend uit deelnemingen. Het belegde vermogen van de gemeente Den Haag bedraagt nominaal € 97 mln.. Hieruit vloeit een dividendopbrengst voort van circa € 24,8 mln.. In de paragraaf Verbonden partijen treft u een overzicht aan van de deelnemingen van de gemeente.

Erfpacht
Voor 2019 wordt ruim € 16,8 mln. aan erfpachtbaten geraamd. De ontwikkelingen over erfpacht staan beschreven in de paragraaf Grondbeleid.

 1. Specifieke uitkeringen (inkomsten van derden)

De gemeente ontvangt van diverse ministeries, de Europese Unie, Haaglanden en buurgemeenten in 2019 ongeveer € 397,1 miljoen voor specifiek aangewezen taken:

Programma

2018 € mln.

2019 € mln.

02 - College en bestuur
05 - Cultuur en bibliotheek
06 - Onderwijs
07 - Werk en inkomen
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid
11 - Economie
13 - Stadsontwikkeling en wonen
14 - Stadsdelen, integratie en dienstverlening
Overhead

5,1
0,2
49,4
335,6
6,8
1,6
0,1
0,5
0,4

5,7
0,2
48,6
336,3
5,7
0,0
0,0
0,2
0,4

Totaal

399,7

397,1

Dit bedrag is exclusief de ontvangen investeringsbijdragen, die direct worden verrekend met de investeringen (materiële vaste activa op de balans), en exclusief de bijdragen van het btw-compensatiefonds, die direct worden verrekend met de uitgaven. Deze ontvangsten zijn daarom geen onderdeel van de baten van de programma’s.

Het bedrag van 2019 is nagenoeg hetzelfde als van 2018.

 1. Inkomsten uit (specifieke) dienstverlening

De gemeente brengt tarieven in rekening voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur of voor het verlenen van diensten aan de burgers. Het gaat om circa 15,2% van de totale inkomsten. De inkomsten uit tarieven betreffen een grote variëteit aan activiteiten, zoals de afgifte van vergunningen, verstrekken van paspoorten en rijbewijzen en het ophalen van huisvuil. In de onderstaande tabel zijn de opbrengsten van de, qua omvang, belangrijkste tarieven weergegeven (zie de bijlage Tarieven voor een specificatie).

Tarieven, leges en heffingen

Baten begroting 2019 (x € 1 mln.)

Afvalstoffenheffing

62,8

Rioolrechten

40,8

Bouwleges

18,9

Burgerzaken

5,0

Sport

7,0

Bibliotheek inkomsten

1,9

Tarieven gezondheidszorg

1,9

Overige tarieven

9,8

Totaal

147,5

 1. Bouwgrondexploitatie

De begrote inkomsten voor de bouwgrondexploitatie vanwege gronduitgifte zijn € 86,0 mln.. Hiertegenover staan ook de lasten voor het aankopen en bouwrijp maken van gronden van € 56,8 mln.

 1. Onttrekkingen aan reserves

Bestemmingsreserves zijn ingesteld om middelen met een specifiek doel over de jaargrens heen te kunnen vasthouden. In totaal wordt in 2019 voor onttrekking van circa € 258,9 mln. aan bestemmingsreserves voorzien.

 1. Overige inkomsten

De gemeente heeft  voor € 145,4 mln. aan andere inkomsten, waarvan de belangrijkste zijn:

 • Inkomsten uit huren € 41,4 mln.
 • Opbrengsten van producten van de Haeghe groep € 25,1 mln.
 • Terug ontvangen/verhaalde bijstandsuitkeringen € 12,9 mln.
 • Baten omgevingsvergunningen € 18,6 mln.
 • Baten ambulancedienst € 12,9 mln.
 • Gemeenschappelijke regeling GGD € 10,0 mln.
 • Gemeenschappelijke regeling Veilig Thuis € 11,3 mln.
 • Diversen, waar onder verrekeningen met balansposten, zoals onderhanden werk € 13,2 mln.
 1. Investeringsbijdrage

De gemeente ontvangt van derden investeringsbijdragen voor grote projecten. De belangrijkste zijn:

 • Meerjaren fiestplan € 5,0 mln.
 • Rotterdamsebaan € 77,1 mln.
 • Busplatform Den Haag € 4,1 mln.
 • Inrichting Verkeer € 5,0 mln.

De investeringsbijdragen worden direct verrekend met investeringen (matriele vaste activa op de balans) en zijn derhalve geen onderdeel van de baten op de programma’s.