Begroting 2019

Standen reserves en voorzieningen

Standen reserves en voorzieningen

Reserves

 

(bedragen x € 1.000)

Programma

Eindsaldo 2017

Resultaat-bestemming

Beginsaldo 2018

Eindsaldo 2018

Eindsaldo 2019

Eindsaldo 2020

Eindsaldo 2021

Eindsaldo 2022

01 - Gemeenteraad

               -

                 -

               -

               -

               -

               -

               -

               -

02 - College en Bestuur

               -

                 -

               -

               -

               -

               -

               -

               -

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

        6.000

                 -

        6.000

        6.500

        3.750

           250

               -

               -

04 - Openbare orde en Veiligheid

               -

                 -

               -

               -

               -

               -

               -

               -

05 - Cultuur en Bibliotheek

               -

                 -

               -

               -

               -

               -

               -

               -

06 - Onderwijs

      17.963

                 -

      17.963

      14.941

        9.141

        2.364

               -

               -

07 - Werk en Inkomen

      17.797

                 -

      17.797

      15.425

        9.425

        3.075

        2.575

        2.575

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

        7.800

                 -

        7.800

        3.750

        2.500

        1.250

               -

               -

09 - Buitenruimte

        3.804

                 -

        3.804

        1.544

              1

              1

              1

              1

10 - Sport

        4.196

                 -

        4.196

        2.080

        1.345

               -

               -

               -

11 - Economie

      20.972

                 -

      20.972

      13.042

      10.292

        6.502

        3.512

           124

12 - Mobiliteit

        7.218

                 -

        7.218

        3.366

           541

           541

           541

           541

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

     113.863

          3.226

     117.089

      95.002

      77.571

      70.013

      65.209

      58.780

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

        1.800

         -1.400

           400

           400

           400

           400

           400

           400

15 - Financiën

     540.107

       -17.747

     522.360

     388.219

     327.577

     282.910

     259.613

     227.864

Overhead

        1.082

        1.082

           182

             32

             32

             32

             32

  742.602

    -15.921

  726.681

  544.451

  442.575

  367.338

  331.883

  290.317

De volgende categorieën reserves worden onderscheiden:

  1. Algemene reserve: niet geoormerkte middelen die dienen om tegenvallers te bekostigen zonder dat de begroting en het beleid (direct) aangepast hoeven te worden;
  2. Centrale bedrijfsvoeringsreserve: dient voor het opvangen van jaarrekeningresultaten vanuit het overzicht overhead, het dekken van frictiekosten als gevolg van de bundelingsoperatie en het kunnen uitvoeren van (kleinere) projecten ter innovatie van de gemeentelijke bedrijfsvoering van de overheadfunctie, inclusief leidinggevenden in het primair proces;
  3. Programmareserves: dienen voor het opvangen van jaarrekeningresultaten, het egaliseren van lasten voor projecten kleiner dan € 2,5 mln. over meerdere begrotingsjaren en het kunnen doen van (kleine) ondersteunende nieuwe beleidsinitiatieven, voor zover de omvang van de programmareserve dit toelaat;
  4. Reserve Onderhoud: dient voor het opvangen van jaarrekeningresultaten van de programma’s wat betreft de resultaten gekoppeld aan onderhoud, het opvangen van eventuele tegenvallers bij onderhoudskosten en of pieken in de onderhoudsopgaven;
  5. Reserve Grondbedrijf: dient ter verrekening van het rekeningresultaat op operationele grondexploitaties en grondexploitaties van verbonden partijen voor zover sprake is van winsten of verliezen die plaatsvinden binnen de plankaders zoals vastgelegd in projectdocument

en  grondexploitatie.

  1. (Tarief)egalisatiereserves: dient om schommelingen op te vangen bij de tarieven die aan derden en intern in rekening worden gebracht;
  2. Activareserve: centrale reserve die dient ter dekking van kapitaallasten;
  3. Projectreserves: reserves die dienen ter dekking van een specifiek doel of project;
  4. Overige bestemmingsreserves.

(bedragen x € 1.000)

Soort reserve

Eindsaldo 2017

Resultaat-bestemming

Beginsaldo 2018

Eindsaldo 2018

Eindsaldo 2019

Eindsaldo 2020

Eindsaldo 2021

Eindsaldo 2022

Algemene reserves:

Algemene reserve

      70.329

         -4.078

      66.251

      54.751

      54.751

      54.751

      54.751

      54.751

Bedrijfsvoeringsreserve

        8.430

         -8.013

           417

               -

               -

               -

               -

               -

Reserves Onderhoud

      10.079

         -1.077

        9.002

        7.371

        7.521

        6.871

        9.002

        8.852

Programmareserves

      12.509

         -5.379

        7.130

           134

           134

           134

           134

           134

  101.347

   -18.547

   82.800

   62.256

   62.406

   61.756

   63.887

   63.737

Bestemmingsreserves:

Reserve Grondbedrijf

      64.378

          3.226

      67.604

      59.956

      56.324

      52.142

      47.960

      43.778

Egalisatiereserves

        8.382

         -1.400

        6.982

           582

           432

           432

           432

           432

Activareserve

     190.713

                 -

     190.713

     215.600

      83.115

      92.367

      89.439

      83.023

Projectreserves

     188.064

            800

     188.864

     142.754

     109.031

     101.874

      99.982

      98.747

Overige reserves

     189.718

                 -

     189.718

      63.303

     131.267

      58.767

      30.183

           600

  641.255

      2.626

  643.881

  482.195

  380.169

  305.582

  267.996

  226.580

  742.602

    -15.921

  726.681

  544.451

  442.575

  367.338

  331.883

  290.317

Voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

Programma

Saldo per
31-12-2017

Saldo per
31-12-2018

Saldo per
31-12-2019

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

01 - Gemeenteraad

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

02 - College en Bestuur

             44

        1.013

           606

           229

              2

             -  

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

      20.011

      13.736

        8.139

        2.775

           594

          -811

04 - Openbare orde en Veiligheid

        7.056

        5.989

        6.641

        7.714

        8.931

        9.707

05 - Cultuur en Bibliotheek

        2.896

        2.087

        1.663

        1.304

           945

           586

06 - Onderwijs

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

07 - Werk en Inkomen

        1.888

        1.729

        1.587

        1.523

        1.475

        1.427

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

           167

           167

           167

           167

           167

           167

09 - Buitenruimte

      11.782

        9.870

        9.616

        9.362

        9.108

        7.221

10 - Sport

           160

           160

           160

           160

           160

           160

11 - Economie

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

12 - Mobiliteit

        1.046

        1.294

        1.486

        1.678

        1.870

        2.062

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

     101.646

     112.891

     104.962

     100.054

      93.275

      84.896

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

              5

              5

              5

              5

              5

              5

15 - Financiën

        3.091

        3.095

        3.099

        3.103

        3.107

        3.111

Overhead

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

  149.792

  152.036

  138.131

  128.074

  119.639

  108.531

(bedragen x € 1.000)

Soort voorziening

Saldo per
31-12-2017

Saldo per
31-12-2018

Saldo per
31-12-2019

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Voorzieningen met voeding uit gemeentelijke middelen 

      96.471

     101.914

      98.091

      99.233

     100.564

     101.679

Voorzieningen met voeding van derden

      26.444

      29.658

      25.427

      19.846

      12.515

        3.584

Voorzieningen met voeding vanuit heffingen

      26.877

      20.464

      14.613

        8.995

        6.560

        3.268

  149.792

  152.036

  138.131

  128.074

  119.639

  108.531