Begroting 2019

Buitenruimte

Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken?

De buitenruimte is het visitekaartje van de stad Den Haag. Bezoekers, winkelend publiek, ondernemers en bewoners ervaren de stad namelijk vooral buiten. Met dit programma wil de gemeente onder andere aantrekkelijke Haagse straten, pleinen, goed onderhouden groen en volop water realiseren. Daardoor komen mensen graag naar de stad en komen ze ook graag terug. Investeringen in de buitenruimte zijn essentieel voor de levendigheid van de stad en de stedelijke economie. Met dat in het achterhoofd is er extra aandacht voor die gebieden waar veel mensen bij elkaar komen, zoals het Buitenhof, de Boulevard en de Grote Marktstraat.

Meer bomen
Het aantal straatbomen in de buitenruimte is in 2017 met circa 150 bomen gestegen. De komende jaren wil de gemeente het aantal straatbomen in de stad verder uitbreiden. Daar waar er mogelijkheden ontstaan voor extra aanplant in de vergroeningsprojecten, zullen deze zeker worden benut.

Schone stad
Voor een schone stad werken partijen als vegen, communicatie, participatie, educatie, handhaving en de stadsdelen samen. Er wordt gewerkt volgens het uitvoeringsplan Een schone stad 2015-2020 (RIS 287720). Het doel is om ieder jaar gemiddeld een rapportcijfer 8 te scoren op schoon. De andere indicatoren in de onderstaande tabel laten zien wat het beoogde waarderingscijfer moet zijn voor de leefbaarheid in de buurt en de waardering voor het groen.

Wat zijn de activiteiten in 2019?

  • In 2019 gaan we verder met het vergroenen van de stad Den Haag door het aantal straatbomen in de stad uit te breiden. In het tweede kwartaal van 2019 wordt de raad geïnformeerd over de wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven.
  • In 2019 wordt de programmering en planning van het MJPK3 herijkt, op basis van de nieuw toegekende financiële middelen uit het coalitieakkoord. In het kader van MJPK3 worden in 2019 in ieder geval de kadevervangingen aan de Valkenboskade en de Calandkade afgerond.
  • In 2019 worden ten minste twee cruiseschepen verwacht in de Scheveningse Haven. Daarnaast zal de Scheveningse Haven in 2019 fungeren als de finish van de tall ship Liberty Regatta.
  • In het kader van planmatig wegonderhoud worden in 2019 werkzaamheden uitgevoerd aan onder andere de Erasmusweg, de Waalsdorperweg, de Groen van Prinstererlaan en de Hofzichtlaan.
  • De Koekamp wordt in 2019 heringericht waardoor de kwaliteiten van deze groene stadsentree beter tot hun recht komen. De werkzaamheden vinden in heel 2019 plaats.
  • In samenwerking met winkeliers, vastgoedeigenaren en omwonenden worden de Frederik Henriklaan, de Aert van der Goesstraat en de Willem de Zwijgerlaan opnieuw ingericht. De riolering wordt vervangen, er komt nieuwe bestrating, nieuw straatmeubilair en nieuwe straatverlichting.
  • De tien Haagse stadsboerderijen zijn ontmoetingsplekken voor Hagenaars van jong tot oud. In 2019 is het streven om zes dagen per week open te zijn waarbij ruim 425.000 bezoekers worden verwacht.
  • In 2019 wordt gestart met het handhaven op de doelstellingen uit de nieuwe nota Leefbaarheidshandhaving 2019-2022. De gemeentelijke handhavers werken daar waar de overlast het grootst is en hun inzet het meeste effect heeft.
  • Voor wat betreft de Haagse Markt wordt in 2019 een verkenning uitgevoerd voor een mogelijk andere beheersvorm (een publiek-private samenwerking). Daarnaast gaat de gemeente in overleg met marktkooplieden over de droogloop Haagse Markt, een overdekking die bij slecht weer dicht kan.

09 - Buitenruimte

(bedragen x 1000,-)

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

        150.151

        157.818

        158.613

        165.587

        166.269

Baten

          52.111

          54.504

          54.704

          54.904

          55.104

Saldo exclusief reserves

          98.040

        103.314

        103.909

        110.683

        111.165

Dotaties

                -  

                -  

                -  

                -  

                -  

Onttrekkingen

           2.260

           1.543

                -  

                -  

                -  

Saldo inclusief reserves

      95.780

     101.771

     103.909

     110.683

     111.165

Saldo incidentele baten en lasten

           2.260

             -957

          -3.500

          -5.500

          -8.500

Structureel saldo programma

      98.040

     100.814

     100.409

     105.183

     102.665

 
Het grootste deel van de begrote lasten van programma 9 (€ 97 mln.) bestaan uit beheer- en onderhoudslasten van de buitenruimte en groen. Daarnaast wordt circa 23% besteed aan riolering en waterzuivering en 11% aan toezicht en handhaving.  Circa 64% wordt gedekt uit gemeentelijke budgetten. 35% wordt gedekt uit heffingen, leges en overige baten.

€ 157.818.165

6,1 %