Begroting 2019

Incidentele lasten en baten

Incidentele lasten en baten

Bijlage Incidentele lasten en baten

De gemeente Den Haag heeft voor alle jaren ( 2018 t/m 2022) een sluitende begroting opgesteld. Structurele lasten worden 

gedekt uit structurele middelen. Incidentele lasten worden gedekt uit incidentele middelen, nog niet ingezette structurele 

middelen voor dat jaar of daarvoor ingestelde bestemmingsreserves.

(bedragen x 1.000,-)

Programma

2018

2019

2020

2021

2022

02 - College en Bestuur

baten

Liquidatie Haaglanden

1.200

lasten

-

Saldo 

0

1.200

0

0

0

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

baten

Onttrekking aan reserve voor Programma 3

500

2.750

3.500

250

lasten

Sub. Vervuilde auto's en brommers

300

300

300

300

Duurzame en betaalbare Warmte

4.500

4.500

4.500

4.500

Dotatie reserves aan Programma 3

1.000

Saldo 

-500

-2.050

-1.300

-4.550

-4.800

04 - Openbare orde en Veiligheid

baten

Resultaat veiligheidsregio Haaglanden

571

lasten

Veiligheidsprio Burgemeester

1.000

1.700

1.700

1.700

1.700

Saldo

-429

-1.700

-1.700

-1.700

-1.700

05 - Cultuur en Bibliotheek

baten

Huurbaten Zuiderstrandtheater

800

800

lasten

inc fin. Cultuurinstellingen

840

840

Heropening Bieb Bouwlust

500

Popcentrum rock art naar DH halen

500

Saldo

800

-1.040

-840

0

0

06 - Onderwijs

baten

leerlingzaken (rijksbijdrage)

2.215

Onttrekking reserve voor Programma 6

6.422

5.800

6.777

2.364

lasten

Projectgeld start Haagse lerarenopleiding

500

Aanpak laaggeletterdheid

1.000

1.000

1.000

1.000

Opvang rijksbezuiniging onderw. Achterst.

1.800

1.800

1.800

1.800

Dotatie reserves aan Programma 6

3.400

Saldo 

5.237

2.500

3.977

-436

-2.800

07 - Werk en Inkomen

baten

Sub uitvoeringsorganisatie (rijskbijdrage)

293

Werkgeversservicepunt (EU-sub)

5.200

2.150

310

Onnttrekkingen reserve voor Programma 7

3.750

6.000

6.350

500

lasten

BUIG 4x 500 extra uit de bijstand

5.000

5.000

5.000

3.000

WSW-SUB  Afdekken tekort HG

2.300

1.700

1.100

500

Frictiekosten

1.000

1.000

Dotatie reserves aan Programma 7

1.378

Saldo

6.865

-150

-40

-5.600

-3.500

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

baten

regionale verwijs index Haaglanden

139

Huiselijk geweld (rijksbijdrage)

195

Opleidingskosten Jeugdartsen (rijskbijdrage)

756

Lokale taken Haaglanden

2.299

Onttrekking reserve voor Programma 8

4.050

1.250

1.250

1.250

lasten

Jeugd; transformatie naar preventie

6.000

6.000

4.000

Wegwerken negatieve prog res Jeugd

14.000

Extra aandacht bestrijden eenzaamheid

500

500

500

500

Doublet/Geleenstr. Onderzoek etc.

1.500

1.500

1.500

1.500

Saldo

-12.561

-6.750

-4.750

-750

-2.000

(bedragen x 1.000,-)

Programma

2018

2019

2020

2021

2022

09 - Buitenruimte

baten

Onttrekking reserve voor Programma 9

2.260

1.543

lasten

extra Bomen en Groen

2.500

2.500

2.500

2.500

achterstallig onderh. Kraayestein

1.000

3.000

6.000

Saldo 

2.260

-957

-3.500

-5.500

-8.500

10 - Sport

baten

Baten Sportcampus

957

Onttrekking reserve voor Programma 10

2.116

735

1.345

lasten

WK-zeilen

3.000

Saldo

3.073

735

-1.655

0

0

11 - Economie

baten

economische ontw. (EU-subsidie)

4.418

Onttrekking reserve voor Programma 11

10.767

3.750

4.790

3.990

4.388

lasten

Humanityhouse aanpassing

200

200

Wervingsfonds

2.000

Economie fonds

6.000

6.000

6.000

6.000

Dotaties programma 11

2.837

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

12.148

-5.450

-2.210

-3.010

-2.612

12 - Mobiliteit

baten

Renovatie Koningstunnel (Rijksbijdrage)

375

Renovatie Koningstunnel (inc. Bate)

367

Onttrekking reserves voor Programma 12

3.897

2.825

lasten

Verkeersveiligheid

3.500

3.500

3.500

Dotatie reserves aan Programma 12

45

Saldo

4.594

2.825

-3.500

-3.500

-3.500

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

baten

Vrijval Pardonregeling en bestuurskostenreg

332

Onttrekking reserves voor Programma 13

35.018

18.083

8.249

7.220

6.464

Lasten

Gebiedsontw en Soc. Woningbouw

15.000

15.000

Huisvesting KB

15.000

Dotatie reserves aan Programma 13

12.931

652

691

2416

35

Saldo

22.419

2.431

-22.442

4.804

6.429

15 - Financiën

baten

verkoopresultaat vastgoed (budgettair kader)

1.445

Onttrekking reserves voor Programma 15

47.902

38.253

71.252

37.100

32.575

lasten

Expl. Strategisch vastgoed

2.350

2.350

2.350

2.350

Dotatie reserves aan Programma 15

54.190

139103

26437

17031

7242

Saldo

-7.193

-103.200

42.465

17.719

25.333

Overhead

baten

onttrekking

900

150

lasten

-

Saldo

900

150

0

0

0

Totaal baten

2.275.749

2.323.808

2.349.960

2.342.988

2.332.855

Saldo incidente lasten en baten

37.613

-111.456

4.505

-2.523

2.350

In het bovenstaande overzicht zijn een aantal reserves niet meegenomen. Het betreft:

Reserve bestemmingsreserve allocatie nieuw beleid

Indien er bij de begrotingsvoorbereiding incidentele middelen beschikbaar zijn worden deze in de begroting ingezet voor nieuwe 

meerjarige doelen. Om deze incidentele middelen over meerdere jaren te kunnen uitgeven, worden ze toegevoegd aan deze 

reserves en in volgende jaren hieraan onttrokken.

Deze dotaties of onttrekkingen hebben geen incidentele last of  baat. Daarom worden ze dus niet meegenomen.

Reserve Avtiva financiering

Ontrekkingen aan deze reserve dienen ter dekking van structurele kapitaallasten.

Niet opgenomen dotaties

2018

2019

2020

2021

2022

Reserve activa financiering

62.227

16.199

15.025

5.000

0

Bestemmingsreserve allocatie Inc. Middelen nw beleid 2015

70.992

Bestemmingsreserve allocatie Inc. Middelen nw beleid 2016

3.245

Bestemmingsreserve allocatie Inc. Middelen nw beleid 2017

1.069

100

735

Bestemmingsreserve allocatie Inc. Middelen nw beleid 2018

150

Bestemmingsreserve allocatie Inc. Middelen nw beleid 2019

150

137.533

16.299

16.060

5.000

0

Totaal Generaal Dotaties

213.314

157.054

44.188

25.447

8.277

Niet opgenomen Onttrekkingen

2018

2019

2020

2021

2022

Reserve activa financiering

37.340

148.684

5.773

7.928

6.416

Bestemmingsreserve allocatie Inc. Middelen nw beleid 2015

128.328

Bestemmingsreserve allocatie Inc. Middelen nw beleid 2016

2.485

760

Bestemmingsreserve allocatie Inc. Middelen nw beleid 2017

37.549

10.491

10.139

Bestemmingsreserve allocatie Inc. Middelen nw beleid 2018

36.130

8.928

150

Bestemmingsreserve allocatie Inc. Middelen nw beleid 2019

36.130

8.928

150

277.961

177.791

15.912

8.229

6.416

Totaal Generaal Onttrekkingen

395.543

258.930

119.425

60.903

49.843