Begroting 2019

Doelen, looptijden en maximale hoogtes reserves

Doelen, looptijden en maximale hoogtes reserves

 

INSTELLINGS-BESLUIT

WIJZIGINGS-BESLUIT

INSTELLINGS-BESLUIT

Res.nr.

Omschrijving

Categorie

Doel

Eindjaar

Max. hoogte
(in dzd)

Instellings-jaar

Ingesteld bij

Laatste gewijzigd bij

Cluster

Progr

RIS-nr.

03 - Duurzaamheid, Mileu en Energietransitie

7314

Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen

Project

Deze reserve wordt ingesteld met als doel om beter voor de Raad inzichtelijk te maken hoe de uitputting van de gemeentelijke middelen in de onderliggende fondsen verloopt in de jaren na de subsidietoekenning aan HEID. Het betreffen dus middelen die vanwege deze subsidietoekenning al volledig zijn verplicht en deels ook al als voorschot zijn betaald. Er kan jaren tussen de subsidietoekenning en de werkelijke uitputting uit het fonds zitten. We verantwoorden te onttrekkingen uit de reserve als last op het moment dat de middelen vanuit de onderliggende fondsen aan een project ter beschikking zijn gesteld  (hiermee sluiten we aan op de EFRO-systematiek van verantwoording).

2023

15.000

2017

Programmabegroting 2018-2021

03

06 - Onderwijs

6271

Reserve duurzame huisvesting primair en speciaal onderwijs

Project

Bijdragen aan verbetering van hygiëne en energetische verduurzaming van bestaande gebouwen voor primair en speciaal onderwijs 

2021

9.000

2011

Seperaat raadsvoorstel (rv 146 / 2011)

Programmabegroting 2016-2019

06

181330

6276

Reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen

Project

Den Haag voert de regeling multifunctioneel gebruik schoolgebouwen uit waarbij schoolgebouwen geschikt worden gemaakt voor multifunctioneel gebruik. Scholen krijgen een spilfunctie in de buurt zoals brede scholen met meer dan alleen onderwijsvoorzieningen. De reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen is ingesteld voor de uitvoering van de regeling. Bij begrotingswijziging in 2013 wordt voorgesteld € 1,8 mln. uit de algemene middelen vrij te maken voor ontwikkelkosten rondom het gebied rond de nieuwe brede buurtscholen Moerwijk en Vrederust. Verder wordt voorgesteld € 1,5 mln. van de middelen multifunctioneel gebruik schoolgebouwen vrij te maken voor de ontwikkelkosten van de brede buurtschool Morgenstond. Om de ontwikkelkosten van de brede buurtscholen Moerwijk, Vrederust en Morgenstond te kunnen bekostigen uit de bestaande reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen, moet de doelstelling van deze reserve worden verruimd. Voorgesteld wordt de doelstelling van de reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen te verruimen naar uitvoering van de regeling Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen en bekostiging van de ontwikkelkosten van brede buurtscholen Moerwijk, Vrederust en Morgenstond.

2020

12.000

2012

Seperaat raadsvoorstel (rv 40 / 2012)

Programmabegroting 2014-2017

06

247621

07 - Werk en Inkomen

3672

Bestemmingsreserve Werkgelegenheidseffecten

Project

Financiële afronding in het kader van werkgelegenheid in het bijzonder de afbouw van ID- en WIW-banen

2022

27.000

2009

1e Gebundeld RV 2009

Programmabegroting 2014-2017

07

164474

08 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid

6257

Reserve Financiering ambulancedienst

Egalisatie

Ter dekking van afschrijvingslasten van investeringen in Ambulancezorg.

afh van inv

onbeperkt

2009

2e Gebundeld RV 2009

08

168705

3678

Individuele voorziening WMO

Project

Deze reserve wordt gebruikt om de schommelingen in de vraag naar de producten en de benodigde apparaatsinzet van Hulp bij het huishouden, Woonvoorzieningen gehandicapten en Vervoersvoorzieningen gehandicapten op te vangen. Hiertoe worden de resultaten van deze producten verrekend met deze systeemreserve. De systeemreserve heeft een ondergrens van € 1 mln. en een bovengrens van € 5 mln. Bij een eindsaldo buiten de bandbreedte is de reserve onderwerp van de begrotingsvoorbereiding.

onbeperkt

5.000

2010

Seperaat raadsvoorstel (rv 173 2010)

08

176956

6279

Zorg Innovatiefonds

Project

De reserve Zorg Innovatiefonds (ZIF) is een financieringsinstrument voor het ondersteunen van innovaties tbv. de Zorg en innovatieve ideeën rond zorg en ondersteuning.

2023

5.000

2017

Programmabegroting 2018-2021

08

9 - Buitenruimte 

3277

Reserve Werk met Werk

Project

De Kadernota Openbare Ruimte 2012 is recent vastgesteld. Een belangrijke pijler van de nieuwe koers is via ‘werk met werk maken’ op efficiënte wijze, waar mogelijk de gewenste residentiekwaliteit en hofstadkwaliteit te realiseren. Door gelijktijdig met rioolwerkzaamheden de openbare ruimte op residentieniveau te brengen, is een besparing mogelijk van circa 30 procent. In de periode 2013-2015 wordt 39 km riool vervangen. Op basis van nadere prioritering gericht op zwakke plekken in de openbare ruimte kan zo jaarlijks een groot deel op residentie/hofstadkwaliteit worden gebracht. Wegens de complexiteit en afhankelijkheid van externe factoren, wordt voorgesteld een nieuwe reserve Werk met werk te vormen.

2019

15.000

2012

Programmabegroting 2013-2016

Programmabegroting 2016-2019      Programmabegroting 2017-2020

09

251740

10 - Sport

6255

Reserve olympisch fonds

Project

Het realiseren van de ambitie om meer internationale topsportevenementen als EK’en WK’s binnen te halen, middels acquisitie (verwerving) en door bekostiging van de onrendabele top.

2022

4.000

2009

2e Gebundeld RV 2009

10

168705

11 - Economie

3448

Reserve Overcommittering

Project

Overcommittering D2

2023

10.000

2006

Seperaat raadsvoorstel (rv 179 / 2006)

Programmabegroting 2014-2017   Programmabegroting 2018-2021

11

142016

7310

BR Stedelijke Ontwikkeling Pr 11

Project

De financiering en/of subsidiëring van aan programma Economie gerelateerde activiteiten gerelateerde activiteiten (waaronder voorbereiding en uitvoering) aansluitend bij door de raad geformuleerde doelstellingen zoals onder meer opgenomen in het REIS.

onbeperkt

6.000

2012

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2016-2019      Programarekening 2015

x

11

264145

7311

Fonds Economische Structuurversterking

Project

Den Haag, werkgelegenheid voor iedereen en duurzaamheid bevorderen. Daarbij wordt ingespeeld op de kansen die de huidige transitie van de Haagse economie en
economische topsectoren en clusters bieden in de komende vier jaar. 

2022

20.000

2014

Programmabegroting 2015-2018

x

11

264145

7313

Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen

Project

Deze reserve wordt ingesteld met als doel om beter voor de Raad inzichtelijk te maken hoe de uitputting van de gemeentelijke middelen in de onderliggende fondsen verloopt in de jaren na de subsidietoekenning aan HEID. Het betreffen dus middelen die vanwege deze subsidietoekenning al volledig zijn verplicht en deels ook al als voorschot zijn betaald. Er kan jaren tussen de subsidietoekenning en de werkelijke uitputting uit het fonds zitten. We verantwoorden te onttrekkingen uit de reserve als last op het moment dat de middelen vanuit de onderliggende fondsen aan een project ter beschikking zijn gesteld  (hiermee sluiten we aan op de EFRO-systematiek van verantwoording).

2023

15.000

2017

Programmabegroting 2018-2021

x

11

264145

12 - Mobiliteit

3204

Reserve Parkeren

Project

Voor het financieren van noodzakelijke investeringen in de parkeervoorzieningen, die opgenomen zijn in het parkeerkader 2010-2020. En fietsparkeren in de binnenstad
(inclusief de directe omgeving van de stations CS en HS)

2020

onbeperkt

onb

-

Programmabegroting 2014-2017

12

nb

3259

Reserve Openbaar Vervoer Hoger Plan

Project

OVHP kwaliteitsverbetering

onbeperkt

12.500

2007

Concernbericht 2007

Programmabegroting 2014-2017

12

149025

6395

BR Stedelijke Ontwikkeling Verkeer

Project

De financiering en/of subsidiëring van aan programma Verkeer gerelateerde activiteiten gerelateerde activiteiten (waaronder voorbereiding en uitvoering) aansluitend bij door de raad geformuleerde doelstellingen zoals onder meer opgenomen in het REIS.

onbeperkt

8.000

2011

Seperaat raadsvoorstel (rv 159 / 2011)

Programmabegroting 2016-2019      Programarekening 2015

x

12

181793

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

6397

BR Stedelijke ontwikkeling Stadsontwikkeling en Wonen

Project

De financiering en/of subsidiëring van aan programma Wonen en Duurzaamheid gerelateerde activiteiten (waaronder voorbereiding en uitvoering) aansluitend bij door de raad geformuleerde doelstellingen zoals onder meer opgenomen in het REIS.

onbeperkt

40.000

2018

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2019-2022     Programmabegroting 2016-2019      Programmarekening 2015

x

13

264145

3020

Res grondbedrijf  gb

RGB

Weerstandsvermogen

onbeperkt

onbeperkt

1996

Seperaat raadsvoorstel (rv 95 / 1996)

13

17966

3352

Res Volkshuisvesting Den Haag Zuidwest

Project

Aanjaagmiddelen ten behoeve van de Haagse volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing. Vanaf de prestatieafspraken 2010 hebben de woningcorporaties bij verkoop van sociale woningen de meerwaarde erfpacht afgedragen aan de gemeente. Deze afgedragen middelen zijn vanaf 2010 per corporatie gelabeld in het Volkshuisvestingsfonds. 

onbeperkt

10.000

1994

Seperaat raadsvoorstel (rv 401 / 1994)

Programmabegroting 2016-2019

13

14716

3428

Reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid

Project

De reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid dekt de financiering van op de balans gewaardeerde voorbereidingskosten. Deze kosten worden gemaakt voorafgaand aan de bestuurlijke vaststelling van grondexploitaties en/of effectuering van kostenverhaal bij derden. Voor grondexploitaties geldt dat voorbereidingskosten kunnen optreden vanaf de fase Nota van Uitgangspunten (NvU) of vergelijkbaar bestuurlijk besluit. Voorbereidingskosten die met grote zekerheid aan nog vast te stellen grondexploitaties zullen worden toegerekend en passen binnen de kaders van Besluit ruimtelijke ordening (Bro), mogen worden gewaardeerd op de balans. Een bestuurlijk besluit, zoals de programmabegroting, ligt ten grondslag aan de waardering van voorbereidingskosten. De balanswaardering start per begin van het jaar volgend op het jaar van optreden van de voorbereidingskosten. De financieringskosten gaan ten laste van de reserve. De balanspositie wordt afgeboekt ten laste van de vastgestelde grondexploitatie of ten laste van de reserve indien geen grondexploitatie is vastgesteld binnen twee jaar na balanswaardering. Voor kostenverhaal op derden geldt dat voorbereidingskosten kunnen optreden vanaf de projectopdrachtfase, gebiedsscan, e.d. en in de fase Planuitwerkingskader, gebiedsvisie, e.d. Voorbereidingskosten die met grote zekerheid nog aan derden worden doorbelast en passen binnen de Bro, mogen worden gewaardeerd op de balans. Een bestuurlijk besluit, zoals de programmabegroting, ligt ten grondslag aan de waardering van voorbereidingskosten. De balanswaardering start per begin van het jaar volgend op het jaar van optreden van de voorbereidingskosten. De financieringskosten gaan ten laste van de reserve. De balanspositie wordt afgeboekt ten laste van de baat van derden of ten laste van de reserve indien geen kostenverhaal heeft opgetreden binnen vier jaar na balanswaardering. De maximale omvang van de balanswaarderingen bedraagt niet meer dan het saldo van de reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid.

onbeperkt

10.000

1998

Seperaat raadsvoorstel (rv 261 / 1998)

Programmabegroting 2014-2017

13

22141

6328

BR. The Hague World Forum

Project

Realisatie nieuwbouw voor Europol en parkeergarage

2022

13.600

2006

Programmabegroting 2007-2010

Programmabegroting 2012-2015

13

140252

7312

Res Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling

Project

Dekking van de exploitatiesaldi (inclusief kapitaallasten) van de strategische vastgoedportefeuille. 

onbeperkt

61.000

2015

Programmabegroting 2016-2019

13

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

3573

Bestemmingreserve verkiezingen

Egalisatie

Het doel van de egalisatiereserve verkiezingen is aan de ene kant om de kosten van een tussentijds, niet geplande, verkiezing waarvoor geen budgettaire middelen zijn te kunnen opvangen. Daarnaast is het doel om schommelingen in de kosten van verschillende verkiezingen op te kunnen vangen.

onbeperkt

2.000

2011

Programmabegroting 2012-2015

14

181195

15 - Financiën

3000

Algemene reserve gemeente Den Haag

Algemeen

-

onbeperkt

onbeperkt

n.v.t.

n.v.t.

15

n.v.t.

6600

Centrale Bedrijfsvoeringsreserve

Bedrijfsvoerings-reserve

De centrale bedrijfsvoeringsreserve dient ter verrekening van het jaarrekeningresultaat van het overzicht overhead (materiële en personele lasten ondersteuning primair proces), dekking van incidentele maatregelen ter verbetering van de gemeentebrede bedrijfsvoering, innovatie van de bedrijfsvoering en het opvangen van frictiekosten

onbeperkt

10.000

2014

Seperaat raadsvoorstel 145/2014

15

279481

6632

Programmareserve 2 - College en Bestuur

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma

2022

500

2018

Programmabegroting 2019-2022

15

276469

6633

Programmareserve 3 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma

2022

2.500

2018

Programmabegroting 2019-2022

15

276469

6634

Programmareserve 4 - Openbare orde en Veiligheid

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma

2022

2.000

2018

Programmabegroting 2019-2022

15

276469

6635

Programmareserve 5 - Cultuur en Bibliotheek 

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma

2022

3.000

2018

Programmabegroting 2019-2022

15

276469

6636

Programmareserve 6 - Onderwijs

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma

2022

4.000

2018

Programmabegroting 2019-2022

15

276469

6637

Programmareserve 7 - Werk en Inkomen

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma

2022

5.500

2018

Programmabegroting 2019-2022

15

276469

6638

Programmareserve 8 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma

2022

15.000

2018

Programmabegroting 2019-2022

276469

6639

Programmareserve 9 - Buitenruimte 

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma

2022

4.500

2018

Programmabegroting 2019-2022

15

276469

6640

Programmareserve 10 - Sport

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma

2022

1.500

2018

Programmabegroting 2019-2022

15

276469

6641

Programmareserve 11 - Economie

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma

2022

1.000

2018

Programmabegroting 2019-2022

15

276469

6642

Programmareserve 12 - Mobiliteit

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma

2022

2.500

2018

Programmabegroting 2019-2022

15

276469

6643

Programmareserve 13 - Stadsontwikkeling en Wonen

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma

2022

5.000

2018

Programmabegroting 2019-2022

15

276469

6644

Programmareserve 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma

2022

3.000

2018

Programmabegroting 2019-2022

276469

6622

Reserve Onderhoud Vastgoed

Resultaat onderhouds reserve

Het opvangen van jaarrekeningresultaten van de programma’s wat betreft de resultaten gekoppeld aan onderhoud vastgoed en het opvangen van eventuele tegenvallers bij onderhoudskosten en of pieken in de onderhoudsopgaven.

onbeperkt 

4.500

2017

Programmabegroting 2018-2021

15

293899

6621

Reserve  Onderhoud Sportaccommodaties

Resultaat onderhouds reserve

Het opvangen van jaarrekeningresultaten van de programma’s wat betreft de resultaten gekoppeld aan onderhoud sportaccommodaties en het opvangen van eventuele tegenvallers bij onderhoudskosten en of pieken in de onderhoudsopgaven.

onbeperkt

5.500

2017

Programmabegroting 2018-2021

15

293899

3484

Res Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2015-2018

Overig

Inzetten van middelen voor nieuw beleid in de begroting 2015- 2018 in verschillende jaarschijven. 

2018

215.000

2013

Programmabegroting 2015-2018

Programmabegroting 2016-2019

15

176694

3486

Res Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2016-2019

Overig

Om de beschikbare middelen voor nieuw beleid in de begroting 2016- 2019 over de jaarschijven te kunnen inzetten wordt een nieuwe reserve ingesteld. 

2019

20.000

2015

Programmabegroting 2016-2019

15

3488

Res Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2017-2020

Overig

Deze reserve wordt voor 5 jaar ingesteld met middelen die beschikbaar zijn voor het nieuwe beleid dat vastgesteld is in de begroting 2017 voor de jaarschijven 2016 - 2020.

2020

80.000

2016

Programmabegroting 2017-2020

15

3491

Res Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2018 - 2021

Overig

Deze reserve wordt voor 5 jaar ingesteld met middelen die beschikbaar zijn voor het nieuwe beleid dat vastgesteld is in de begroting 2018 voor de jaarschijven 2017 - 2021.

2021

45.000

2017

Programmabegroting 2018-2021

15

3492

Res Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2019 - 2022

Overig

Deze reserve wordt voor 5 jaar ingesteld met middelen die beschikbaar zijn voor het nieuwe beleid dat vastgesteld is in de begroting 2019 voor de jaarschijven 2018 - 2022.

2022

115.000

2018

Programmabegroting 2019-2022

15

3485

BR Herstructurering reserves

Overig

In de raadsmededeling Financiële Spelregels (RIS 274280) is aangekondigd dat bestemmingsreserves kleiner dan € 2,5 mln. niet langer zijn toegestaan. Daarnaast is toen aangekondigd dat de middelen in deze reserves bij het halfjaarbericht 2014 en de begroting 2015 aan de reguliere exploitatie van het relevante beleidsprogramma worden toegevoegd. Zo zorgen we ervoor dat de uitvoering van de onderliggende projecten gewaarborgd blijft. Omdat we de onderliggende projecten in meerdere begrotingsjaren uitvoeren, is voor de toevoeging aan de exploitatie de tussenkomst van een balanspost nodig. Bij het halfjaarbericht stellen we daarom voor een reserve Herstructurering reserves in te stellen. Via deze reserve worden de middelen in het juiste jaar aan de exploitatie toegevoegd. Als bij de verdere uitvoering van de projecten faseringsverschillen optreden, worden deze via de eveneens nieuwe programmareserves afgewikkeld.

Onbeperkt

24.000

2014

Programmabegroting 2015-2018

Programmabegroting 2016-2019

15

176694

3493

BR Herfaseringen

Overig

Het opvangen van vertragingen en versnellingen op de uitvoering van projecten.

Onbeperkt

50.000

2018

Programmabegroting 2019-2022

15

3490

BR Uitlichting vastgoed grondexploitaties

Overig

Dekking afwaardering van uitgelicht vastgoed grondexploitaties, dekking klusobjecten en dekking overige vastgoedprojecten in het kader van stedelijke ontwikkeling.

2019

20.000

2016

Programmabegroting 2017-2020

15

3473

Reserve Activafinanciering

Activa

Onttrekkingen uit de reserve gelijk te laten lopen aan de werkelijke afschrijvingsbedragen van de gerealiseerde investeringen.

onbeperkt

220.000

2009

Jaarrekening 2009

Programmabegroting 2015-2018

15

172736

3456

BR Grote Projecten

Project

Doelstelling is het sparen en realiseren van grote uitvoeringsprojecten. Het gaat hierbij ook om de voorbereidingskosten. 

2025

onbeperkt

2007

Programmabegroting 2008-2011

Programmabegroting 2014-2017

15

148667

3461

BR Co-financiering

Project

Co-financiering ter voorkoming op mislopen Europese en nationale subsidies. In het Concernbericht 2008 is de doelstelling van deze reserve verruimd. Niet alleen Europese subsidies maar ook nationale subsidies komen in aanmerking voor co-financiering. Bij de verruiming bij het Concernbericht 2008 is niet aangegeven dat co-financiering ook geldt voor gemeentelijke samenwerkingsprojecten waarvan derden de trekker kunnen zijn. Voorgesteld wordt om aan de doelstelling van deze reserve toe te voegen dat co-financiering ook geldt voor gemeentelijke samenwerkingsprojecten waarvan derden de trekker kunnen zijn.

2022

onbeperkt

2005

Concernbericht 2005

Programmabegroting 2014-2017

15

131756

3487

Reserve Internationaal en Werving

Project

Het waarmaken van de afgesproken ambities op het gebied van Internationale stad van recht, vrede en veiligheid, alsmede het verwerven en behouden van (inter)nationale bedrijven en instellingen.

onbeperkt

10.000

2015

Programmabegroting 2016-2019

15

3489

BR Statushouders

Project

Deze reserve wordt voor 3 jaar ingesteld en is om de lasten die samenhangen met de begeleiding, participatie en opvang van statushouders te dekken.

2019

9.400

2016

Programmabegroting 2017-2020

15

Overzicht Overhead

3318

Egalisatiereserve Basiswerkplekken

Egalisatie

De egalisatiereserve Basiswerkplekken dient om voor- en nadelige resultaten in de jaarlijkse exploitatie (op o.a. kantoorhuisvesting en –automatisering) op de vangen. 

onbeperkt

5.000

2012

Programmabegroting 2013-2016

16

251740