Begroting 2019

Financiën

Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken?

De gemeentefinanciën gezond en op orde houden, nu en in de toekomst. Dit realiseert de gemeente door een degelijk financieel beleid te voeren waarin de baten en lasten in evenwicht zijn.

De ambitie is dat Den Haag in de top 3 blijft van de grote gemeente met de laagste woonlasten

15 - Financiën

(bedragen x 1000,-)

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

          26.704

          48.020

          80.550

        105.517

        134.119

Baten

     1.435.161

     1.492.211

     1.511.640

     1.535.594

     1.539.254

Saldo exclusief reserves

    -1.408.457

    -1.444.191

    -1.431.090

    -1.430.077

    -1.405.135

Dotaties

        191.723

        155.402

          42.497

          22.031

           7.242

Onttrekkingen

        325.864

        216.044

          87.164

          45.329

          38.991

Saldo inclusief reserves

 -1.542.599

 -1.504.834

 -1.475.757

 -1.453.375

 -1.436.884

Saldo incidentele baten en lasten

          -7.193

       -103.200

          42.465

          17.719

          25.333

Structureel saldo programma

 -1.549.792

 -1.608.034

 -1.433.292

 -1.435.656

 -1.411.551

Op dit programma begroot de gemeente  de algemene dekkingsmiddelen. De algemene dekkingsmiddelen bedragen ca. € 1,4 mld. Het overgrote deel (87 %) van deze baten betreft de bijdrage uit het Gemeentefonds van het Rijk. Andere algemene dekkingsmiddelen zijn belastingen (waar de onroerendzaakbelasting de grootste is), rente uit geldleningen, dividenduitkeringen van verbonden partijen en erfpacht. Alle vijf deze inkomstenbronnen worden hieronder nader toegelicht. De grootste lasten op dit programma zijn de dotaties aan reserves en betaalde en toegerekende rente. Daarnaast vallen onder dit programma de compensatie voor lonen en prijzen van de begroting (trend) en de gemeentebrede uitvoeringsreserves. Het gaat hierbij om de reserve grote projecten, allocatie incidentele middelen, cofinanciering en internationaal & werving.

€ 203.421.555

7,9 %