Begroting 2019

Werk en inkomen

Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken?

Den Haag is een stad waarin we kansen willen bieden aan mensen om aan het werk te gaan en mee te doen. Indien burgers er niet in slagen om op eigen kracht een baan te vinden of mee te doen in onze Haagse samenleving, dan ondersteunt de gemeente hen daarin. We willen mensen bijstaan in het vinden van een baan, het participeren in de samenleving en daarmee voorkomen dat zij geïsoleerd raken. Ook willen we de financiële problematiek van mensen verkleinen. Daarom biedt Den Haag een samenhangend en activerend beleid ten aanzien van werk, participatie, inkomen, armoede en schulden.
De dienstverlening van de gemeente is gericht op ‘wat kan wel‘ in plaats van ‘wat kan niet’. De aanpak: is digitaal waar dat kan en persoonlijk waar dat wenselijk is. Zo kan veel via de website geregeld worden, maar bijvoorbeeld bij hulpverlening rondom schulden gaat het om een goed gesprek waarin toelichting gegeven kan worden en advisering plaatsvindt.

Doelen 2019
In de coalitieperiode 2018-2022 ligt de focus op: meer mensen aan het werk, meer mensen actief in de stad en minder mensen in armoede en schulden. Voor het jaar 2019 hebben we de volgende concrete doelen:

  • Bovenop onze reguliere inspanningen gaan we jaarlijks meer bijstandsgerechtigden begeleiden met een integrale en persoonlijke aanpak om hen op die manier een volgende, zinvolle stap te laten zetten, bij voorkeur richting werk. Daardoor stromen jaarlijks 500 mensen extra vanuit de bijstand naar betaald werk.
  • Het vergroten van de kansen op arbeidsdeelname door middel van gesubsidieerd werk en het bevorderen van de doorstroom naar regulier werk.
  • Het bieden van beschut werk bij het gemeentelijk werkbedrijf, de gemeente of bij andere werkgevers.
  • Het inzetten op social return door bij gemeentelijke (inkoop)opdrachten en subsidies vast te houden aan een social return van 5%. De gemeente is alert dat we deze opgave daadwerkelijk met het Haagse bestand invullen.
  • Een intensievere aanpak om bijstandsfraude te voorkomen en in te zetten op preventie.
  • Het streven naar minder Hagenaars in armoede en gelijke kansen voor kinderen vanuit een sociaal armoedebeleid.
  • Het verbreden van de schuldenaanpak waarbij mensen met schulden ook geholpen worden met onderliggende problemen.

De dienstverlening van de gemeente is gericht op ‘wat kan wel‘ in plaats van ‘wat kan niet’. De aanpak: is digitaal waar dat kan en persoonlijk waar dat wenselijk is. Zo kan veel via de website geregeld worden, maar bijvoorbeeld bij hulpverlening rondom schulden gaat het om een goed gesprek waarin toelichting gegeven kan worden en advisering plaatsvindt.

07 - Werk en Inkomen

(bedragen x 1000,-)

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

        615.840

        597.580

        598.525

        600.149

        589.697

Baten

        364.997

        365.617

        366.780

        374.475

        374.475

Saldo exclusief reserves

        250.843

        231.963

        231.745

        225.674

        215.223

Dotaties

           1.378

                -  

                -  

                -  

                -  

Onttrekkingen

           3.750

           6.000

           6.350

              500

                -  

Saldo inclusief reserves

     248.472

     225.963

     225.395

     225.174

     215.223

Saldo incidentele baten en lasten

           6.865

             -150

               -40

          -5.600

          -3.500

Structureel saldo programma

     255.337

     225.813

     225.355

     219.574

     211.723

 

Lasten
De lasten voor bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen (€ 407 mln.) omvatten 68% van de programmalasten. Voor re-integratie en participatievoorzieningen wordt € 115 mln. (19%) ingezet en omvat € 57 mln. voor werkgelegenheidsprojecten en re-integratie en participatievoorzieningen en € 58 mln. voor de sociale werkvoorziening. Daarnaast wordt voor het gemeentelijk minima en schuldenbeleid € 75 mln. (13%) ingezet en omvat € 54 mln. voor minimabeleid en € 21 mln. voor schuldenbeleid.

Baten
De baten die de gemeente Den Haag voor dit programma ontvangt, bestaan voor € 347 mln. (58%) uit de rijksbijdrage voor de bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen.

€ 597.579.993

23,1 %