Begroting 2019

Economie

Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken?

We streven naar economische groei en structurele banengroei. Het gaat weer goed met de economie in de stad. Toch blijft de banengroei in Den Haag achter bij de bevolkingsgroei. Met dit programma wil het college een stad waar iedereen mee kan doen. De komende jaren doen we dit aan de hand van 4 speerpunten. We willen de Haagse economische structuur verbreden, de mismatch tussen werkgelegenheid en arbeidspotentieel verkleinen, het Haagse midden- en kleinbedrijf versterken en van Den Haag een bruisendere stad maken met voor elk wat wils.

Wat houden de 4 speerpunten in?

  • Mkb laten groeien. Den Haag ondernemender maken: een innovatief ondernemingsklimaat, betere dienstverlening en stimuleren van het mkb met een mkb-groeiagenda.
  • Ruimte voor innovatie en groeiclusters : door in te zetten op onderscheidende Haagse businessclusters en een verbreding van de Haagse economie, gericht op alle opleidingsniveaus, zodat meer mensen aan het werk gaan. Zo zetten we o.a. in op het aantrekken en behouden van talent, toegang tot kapitaal, toegang tot markt en toegang tot kennis en innovatie. Daarnaast zetten we in op zowel het behoud als acquisitie van bedrijven door een sterk eco-systeem te bieden. We zetten daarom in op meer ruimte voor bedrijven in de stad. Daarnaast helpen we het Haagse bedrijfsleven internationaliseren.
  • Den Haag als attractieve stad: investeren in de aantrekkingskracht van de stad (waaronder binnenstad en kust) en het aantrekken van meer (zakelijke en recreatieve) bezoekers en bestedingen in o.a. toerisme, retail, evenementen en congressen, ruimte geven aan horeca;
  • Huisvesting en gebiedsontwikkeling: betaalbare en bereikbare bedrijfshuisvesting realiseren in aantrekkelijke werkmilieus, o.a. in het CID, de Binckhorst, de kust, in de buurten en wijken. Het vitaliseren van bedrijventerreinen. Het stimuleren van de werkgelegenheid in Zuidwest.

Het college investeert in de Haagse economie om dit doel te bereiken. Het college trekt € 6 mln. uit voor een structurele impuls, voornamelijk om activiteiten door te kunnen zetten die tot nu toe incidenteel gefinancierd werden, zoals congressen, detailhandel en startup-beleid. Daarnaast trekt het college € 6 mln. uit voor een incidentele investering, onder andere in clusterversterking, bedrijventerreinen en bedrijfshuisvesting. Het college werkt de plannen de komende tijd uit en presenteert deze vanaf najaar 2018.

11 - Economie

(bedragen x 1000,-)

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

          59.328

          41.620

          40.014

          37.727

          36.370

Baten

           7.305

           3.083

           3.276

           3.310

           3.025

Saldo exclusief reserves

          52.022

          38.537

          36.738

          34.417

          33.345

Dotaties

           2.837

           1.000

           1.000

           1.000

           1.000

Onttrekkingen

          10.767

           3.750

           4.790

           3.990

           4.387

Saldo inclusief reserves

      44.093

      35.787

      32.948

      31.426

      29.958

Saldo incidentele baten en lasten

          12.148

          -5.450

          -2.210

          -3.010

          -2.612

Structureel saldo programma

      56.241

      30.337

      30.738

      28.416

      27.346

 

De lasten op dit programma komen voor ruim de helft voor rekening van twee activiteiten die direct zijn gericht op de versterking van de Haagse economie: promotie, toerisme en marketing en economische ontwikkeling en structuurversterking. De overige lasten worden gevormd door de activiteiten huisvesting werkmilieus; dienstverlening, bedrijven en mkb en regionale bedrijfschappen.

Het overgrote deel van het programma wordt gedekt uit algemene middelen, meer nog dan eerdere jaren. Dit komt doordat minder beschikbaar is in reserves. In 2019 zijn de meeste onttrekkingen uit het Fonds Economische Structuurversterking en de reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen. Daarnaast ontvangt de gemeente opbrengsten uit de verhuur van vastgoed (zoals de HSD Campus) en belastingen voor de bedrijveninvesteringszones.

€ 42.619.572

1,7 %